Google Workspace Alert Center API

จัดการการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโดเมนของคุณ หมายเหตุ: API เวอร์ชันปัจจุบัน (v1beta1) พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า Google Workspace ทุกคน

บริการ: Alertcenter.googleapis.com

หากต้องการเรียกใช้บริการนี้ เราขอแนะนําให้ใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ Google ให้ไว้ หากแอปพลิเคชันต้องใช้ไลบรารีของคุณเองเพื่อเรียกใช้บริการนี้ ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อคุณส่งคําขอ API

เอกสารการค้นพบ

เอกสาร Discovery เป็นข้อมูลจําเพาะที่เครื่องอ่านได้สําหรับการอธิบายและใช้ REST API ซึ่งจะใช้ในการสร้างไลบรารีของไคลเอ็นต์ ปลั๊กอิน IDE และเครื่องมืออื่นๆ ที่โต้ตอบกับ Google API บริการหนึ่งอาจให้เอกสารการค้นพบหลายรายการ บริการนี้มีเอกสารการค้นพบต่อไปนี้

ปลายทางบริการ

ปลายทางบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายรายการ บริการนี้มีปลายทางบริการดังต่อไปนี้ และ URI ทั้งหมดด้านล่างเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://alertcenter.googleapis.com

ทรัพยากร REST: v1beta1

วิธีการ
getSettings GET /v1beta1/settings
คืนค่าการตั้งค่าระดับลูกค้า
updateSettings PATCH /v1beta1/settings
อัปเดตการตั้งค่าระดับลูกค้า

ทรัพยากร REST: v1beta1.alerts

วิธีการ
batchDelete POST /v1beta1/alerts:batchDelete
ดําเนินการลบเป็นกลุ่มกับการแจ้งเตือน
batchUndelete POST /v1beta1/alerts:batchUndelete
ดําเนินการยกเลิกการลบแบบหลายรายการในการแจ้งเตือน
delete DELETE /v1beta1/alerts/{alertId}
ทําเครื่องหมายการแจ้งเตือนที่ระบุเพื่อลบ
get GET /v1beta1/alerts/{alertId}
รับการแจ้งเตือนที่ระบุ
getMetadata GET /v1beta1/alerts/{alertId}/metadata
แสดงผลข้อมูลเมตาของการแจ้งเตือน
list GET /v1beta1/alerts
แสดงการแจ้งเตือน
undelete POST /v1beta1/alerts/{alertId}:undelete
กู้คืน หรือ "ยกเลิกการลบ" การแจ้งเตือนที่ถูกทําเครื่องหมายเพื่อลบภายใน 30 วันที่ผ่านมา

ทรัพยากร REST: v1beta1.alerts.feedback

วิธีการ
create POST /v1beta1/alerts/{alertId}/feedback
สร้างความคิดเห็นใหม่สําหรับการแจ้งเตือน
list GET /v1beta1/alerts/{alertId}/feedback
แสดงความคิดเห็นทั้งหมดสําหรับการแจ้งเตือน