Method: users.patch

עדכון משתמש באמצעות סמנטיקה של תיקון. יש להשתמש בשיטת העדכון במקום זאת, מפני שהיא תומכת גם בסמנטיקה של תיקונים והיא בעלת ביצועים טובים יותר. אם ממפים זהות חיצונית לזהות Google, צריך להשתמש בשיטה update במקום בשיטה patch.

בקשת HTTP

PATCH https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
userKey

string

מזהה את המשתמש בבקשת ה-API. הערך יכול להיות כתובת האימייל הראשית, כתובת האימייל החלופית או מזהה המשתמש הייחודי של המשתמש.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של User.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של User.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.