Method: users.signOut

מוציאה את המשתמש מכל הסשנים באינטרנט ובמכשירים ומאפסים את קובצי ה-Cookie לכניסה שלו. המשתמש יצטרך להיכנס על ידי ביצוע אימות שוב.

בקשת HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/signOut

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
userKey

string

מזהה את משתמש היעד בבקשת ה-API. הערך יכול להיות כתובת האימייל הראשית, כתובת האימייל החלופית או מזהה המשתמש הייחודי של המשתמש.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, התגובה היא תגובת HTTP כללית שהפורמט שלה מוגדר על ידי השיטה.

היקפי הרשאות

נדרש היקף ההרשאות הבא של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.security

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.