Nhận thông tin về mức sử dụng và hoạt động theo phương thức lập trình bằng API Báo cáo, trong đó sử dụng một số ngôn ngữ lập trình phổ biến.
Đọc thông tin tổng quan về kỹ thuật của sản phẩm này và chạy một ứng dụng khởi động nhanh.
Kiểm tra các tài nguyên và phương thức của API Báo cáo. Nhấp vào "Dùng thử!" trên trang phương thức để thử nghiệm với API.
Yêu cầu trợ giúp, gửi lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới.