Tích hợp Verizon Media với Dàn xếp

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ Verizon Media thông qua tính năng dàn xếp. Nội dung này bao gồm cách thêm Verizon Media vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo, và cách tích hợp SDK và bộ chuyển đổi của Verizon Media vào một iOS ứng dụng.

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Bộ chuyển đổi AdMob dàn xếp cho Verizon Media có các chức năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Yêu cầu

 • Mục tiêu triển khai iOS từ 10.0 trở lên
 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập Verizon Media

Đăng ký hoặc đăng nhập vào SSP của Media Media. Trong phần Ứng dụng và trang web, hãy nhấp vào nút để tạo ứng dụng và chọniOS làm nền tảng.

Điền vào biểu mẫu rồi nhấp vào Lưu và thêm vị trí để tạo ứng dụng.

Sau khi đã tạo một ứng dụng, bạn sẽ cần tạo một Vị trí. Chọn một Loại vị trí, điền vào biểu mẫu rồi nhấp vào Lưu & Kiếm tiền. Ghi lại Mã vị trí của bạn. Bạn sẽ cần làm việc này trong bước tiếp theo.

Bạn sẽ cần phải thêm Nguồn quảng cáo vào vị trí của mình. Trên biểu mẫu tiếp theo, hãy chọn Oath Ad Platforms SSP (Nền tảng quảng cáo Oath) làm Nguồn quảng cáo và điền thông tin bắt buộc vào biểu mẫu. Sau khi bạn hoàn tất biểu mẫu, hãy nhấp vào Lưu.

Cuối cùng, hãy kéo Nguồn quảng cáo mà bạn vừa tạo trong bảng Nguồn quảng cáo dạng thác nước để thêm vị trí đó vào vị trí của mình. Ghi lại Mã trang web, ngay bên cạnh tên ứng dụng. Bạn cũng sẽ cần làm việc này trong bước tiếp theo.

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm Verizon Media vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn. Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có nhóm dàn xếp hiện có và muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và chuyển đến bước Thêm Verizon Media làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái nhóm dàn xếp thành Bật, rồi nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo.

Liên kết nhóm dàn xếp này với một hoặc nhiều đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn:

Thêm Verizon Media làm nguồn quảng cáo

Trong thẻ Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm mạng quảng cáo. Chọn Verizon Media, sau đó nhập giá trị eCPM cho Verizon Media rồi nhấp vào Tiếp tục.

Nhập ID vị tríMã trang web có được trong phần trước.

Sử dụng quảng cáo có tặng thưởng

Trong phần cài đặt của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy cung cấp giá trị cho số tiền thưởng và loại phần thưởng. Sau đó, để đảm bảo bạn cung cấp cùng một phần thưởng cho người dùng không quan trọng mạng quảng cáo nào được phân phát, hãy đánh dấu vào hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp.

Nếu bạn không áp dụng chế độ cài đặt này, bộ chuyển đổi Verizon Media sẽ mặc định nhận phần thưởng thuộc loại "" (chuỗi trống) có giá trị là 1. SDK nội dung nghe nhìn của Verizon không cung cấp giá trị phần thưởng cụ thể cho quảng cáo có tặng thưởng.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng cho các đơn vị quảng cáo AdMob, hãy xem bài viết Tạo đơn vị quảng cáo.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi của Verizon Media

Thêm dòng sau vào Podfile của dự án:

pod 'GoogleMobileAdsMediationVerizonMedia'

Trên dòng lệnh, hãy chạy:

pod install --repo-update

Bước 4: Cần có mã bổ sung

Không cần phải có mã bổ sung để tích hợp Verizon Media.

Bước 5: Kiểm tra kết quả triển khai

Bạn có thể kiểm tra quảng cáo trên Media của Verizon bằng cách tạo một Nguồn quảng cáo thử nghiệm và thêm nguồn đó vào Nguồn quảng cáo dạng thác nước của vị trí. Chuyển đến phần cài đặt Mã vị trí của bạn, nhấp vào nút Thêm rồi chọn Nguồn quảng cáo thử nghiệm.

Sau khi bạn tạo Nguồn quảng cáo, hãy kéo nguồn này vào Nguồn quảng cáo thác nước của vị trí.

Vậy là xong! Bạn hiện đã tích hợp tính năng dàn xếp hoạt động với Verizon Media.

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được cung cấp cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về việc sử dụng của từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn về sự đồng ý của người dùng sang các mạng như vậy.

Trong phiên bản 1.14.0.0, bộ chuyển đổi Verizon Media đã thêm lớp VerizonPrivacy để hỗ trợ các chế độ cài đặt quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý cho SDK Verizon Media. Nếu chọn gọi phương thức này, bạn nên thực hiện việc này trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import VerizonAdsCore
import VerizonMediaAdapter
// ...

let privacyBuilder = VASDataPrivacyBuilder()
privacyBuilder.gdpr.scope = true
privacyBuilder.gdpr.consent = "<GDPR CONSENT>"
privacyBuilder.gdpr.contractualAgreement = true
GADMVerizonPrivacy.sharedInstance.setData(privacyBuilder.build())

Objective-C

#import <VerizonAdsCore/VASAds.h>
#import <VerizonAdsCore/VASDataPrivacyBuilder.h>
#import <VerizonMediaAdapter/VerizonMediaAdapter.h>
// ...

VASDataPrivacyBuilder *privacyBuilder = [[VASDataPrivacyBuilder alloc] init];
privacyBuilder.gdpr.scope = YES;
privacyBuilder.gdpr.consent = @"<GDPR CONSENT>";
privacyBuilder.gdpr.contractualAgreement = YES;
[GADMVerizonPrivacy.sharedInstance setDataPrivacy:[privacyBuilder build]];

Hãy xem Cài đặt quyền riêng tư dành cho nhà xuất bản để biết thêm thông tin chi tiết và các giá trị có thể được cung cấp trong phương thức.

Thêm Verizon Media vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)

Làm theo các bước trong Cài đặt GDPR để thêm Verizon Media vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR trong AdMob Giao diện người dùng.

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) yêu cầu bạn cung cấp cho người dân tại tiểu bang California quyền từ chối "sale" và "thông tin cá nhân" theo luật Hướng dẫn chuẩn bị CCPA cho phép bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào việc bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ CCPA.

Trong phiên bản 1.14.0.0, bộ chuyển đổi Verizon Media đã thêm lớp VerizonPrivacy để hỗ trợ các chế độ cài đặt quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý cho SDK Verizon Media. Nếu chọn gọi phương thức này, bạn nên thực hiện việc này trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import VerizonAdsCore
import VerizonMediaAdapter
// ...

let privacyBuilder = VASDataPrivacyBuilder()
privacyBuilder.ccpa.privacy = "<CCPA CONSENT>"
GADMVerizonPrivacy.sharedInstance.setData(privacyBuilder.build())

Objective-C

#import <VerizonAdsCore/VASAds.h>
#import <VerizonAdsCore/VASDataPrivacyBuilder.h>
#import <VerizonMediaAdapter/VerizonMediaAdapter.h>
// ...

VASDataPrivacyBuilder *privacyBuilder = [[VASDataPrivacyBuilder alloc] init];
privacyBuilder.ccpa.privacy = @"<CCPA CONSENT>";
[GADMVerizonPrivacy.sharedInstance setDataPrivacy:[privacyBuilder build]];

Hãy xem Cài đặt quyền riêng tư dành cho nhà xuất bản để biết thêm thông tin chi tiết và các giá trị có thể được cung cấp trong phương thức.

Sử dụng quảng cáo gốc

Hiển thị quảng cáo

Bộ chuyển đổi Verizon Media sẽ trả về quảng cáo gốc dưới dạng đối tượng GADNativeAd . Thuộc tính này điền sẵn nội dung mô tả trường Quảng cáo gốc cho GADNativeAd.

Trường Được điền sẵn bằng bộ chuyển đổi Verizon Media
Dòng tiêu đề
Hình ảnh
Nội dung
Biểu tượng ứng dụng
Lời kêu gọi hành động
Tên nhà quảng cáo
Điểm xếp hạng theo sao
Cửa hàng
Giá

Thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp Verizon Media iOS

Phiên bản tiếp theo

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API didRewardUser.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.8.0 trở lên.

Phiên bản 1.14.1.1

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 trở lên.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.14.1

Phiên bản 1.14.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.14.1.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.10.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.14.1

Phiên bản 1.14.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.14.0.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.9.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.14.0
  • Thêm các thông báo và mã lỗi bộ chuyển đổi được chuẩn hoá.

Phiên bản 1.13.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.13.0.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.13.0

Phiên bản 1.12.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.12.1.
 • Đã nới lỏng phần phụ thuộc vào SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.12.1

Phiên bản 1.9.0.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng định dạng .xcframework.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.9.0.

Phiên bản 1.9.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.9.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0 trở lên.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.9.0.

Phiên bản 1.8.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.8.1.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0 trở lên.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.8.1.

Phiên bản 1.8.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.8.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0 trở lên.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS tối thiểu 10.0.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.8.0.

Phiên bản 1.7.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.7.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.62.0 trở lên.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.62.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.7.0.

Phiên bản 1.6.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.6.0.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0 trở lên.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.6.0.

Phiên bản 1.5.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.5.0.
 • Đã ngừng hỗ trợ cho các cấu hình bộ chuyển đổi Nexage cũ.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc i386.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.57.0.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.5.0.

Phiên bản 1.4.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.4.0.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.1.
  • Verizon Ads SDK phiên bản 1.4.0.

Phiên bản 1.3.0.1

 • Thêm tiêu đề GADM VerizonPrivacy.h bị thiếu.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.1.
  • SDK Verizon Ads phiên bản 1.3.0.

Phiên bản 1.3.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.3.0.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.0.
  • SDK Verizon Ads phiên bản 1.3.0.

Phiên bản 1.2.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.2.2.
 • Được xây dựng và kiểm thử bằng:
  • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.0.
  • SDK Verizon Ads phiên bản 1.2.2.

Phiên bản 1.2.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.2.1.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo gốc.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo video có tặng thưởng.

Phiên bản 1.1.2.0

 • Bản phát hành đầu tiên.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với Verizon Ads Standard Edition phiên bản 1.1.2.
 • Hỗ trợ quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo xen kẽ.
 • & phân