1 lipca 2023 r. wycofamy Universal Analytics (UA), co oznacza, że przestanie ono przetwarzać dane. Usługi Analytics 360 przestaną działać 1 października 2023 r. Przejdź na Google Analytics 4.

Mierzenie zdarzeń Google Analytics

Z tego artykułu dowiesz się, jak używać tagu gtag.js do wysyłania zdarzeń Google Analytics.

Wyślij wydarzenia

Aby wysyłać zdarzenia Google Analytics na stronie internetowej, na której dodano tag Google, użyj polecenia eventgtag.js o tej składni:

gtag('event', <action>, {
  'event_category': <category>,
  'event_label': <label>,
  'value': <value>
});
Nazwa Typ Wartość domyślna Opis
<action> string Wartość, która będzie widoczna jako akcja zdarzenia w raportach zdarzeń Google Analytics.
<category> string "general" Kategoria wydarzenia.
<label> string Etykieta zdarzenia.
<value> number Nieujemna liczba całkowita, która pojawi się jako wartość zdarzenia.

Poniżej wysyłane jest zdarzenie z działaniem 'aaa', kategorią 'bbb' oraz etykietą 'ccc':

gtag('event', 'aaa', {
  'event_category' : 'bbb',
  'event_label' : 'ccc'
});

Jeśli pominiesz właściwość <category> lub <label>, zostaną ustawione wartości domyślne "(not set)".

Więcej informacji o interpretacji struktury zdarzeń przez Google Analytics znajdziesz w antomii parametrów zdarzeń Google Analytics.

Domyślne zdarzenia Google Analytics

Należy użyć domyślnych zdarzeń Google Analytics, które mają wstępnie ustawione kategorie i etykiety. Korzystanie z tych zdarzeń ułatwia spójne raportowanie i współdziałanie z przyszłymi funkcjami.

W tabeli poniżej podano domyślne zdarzenia Google Analytics, ich domyślne kategorie i domyślne typy etykiet (jeśli są dostępne). W przypadku nazw zdarzeń, które nie są wymienione w tej tabeli (np. wybrane przez Ciebie nazwy zdarzeń), kategoria domyślna to "engagement", a etykieta domyślna to "(not set)".

Nazwa zdarzenia Kategoria domyślna Domyślny typ etykiety
add_payment_info ecommerce  
add_to_cart ecommerce  
add_to_wishlist ecommerce  
begin_checkout ecommerce  
checkout_progress ecommerce  
generate_lead engagement  
login engagement method
purchase ecommerce  
refund ecommerce  
remove_from_cart ecommerce  
search engagement search_term
select_content engagement content_type
set_checkout_option ecommerce  
share engagement method
sign_up engagement method
view_item engagement  
view_item_list engagement  
view_promotion engagement  
view_search_results engagement search_term

Wysyłanie zdarzeń niezwiązanych z interakcją

Aby wysłać zdarzenie niewymagające interakcji, ustaw parametr non_interaction na true:

gtag('event', 'video_auto_play_start', {
  'event_label': 'My promotional video',
  'event_category': 'video_auto_play',
  'non_interaction': true
});