Account Summaries: list

Yetkilendirme gerekir

Kullanıcının erişebildiği hesap özetlerini (hesaplardan/mülklerden/profillerden oluşan hafif ağaç) listeler. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accountSummaries

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Kabul edilebilir en yüksek değerin 1.000 olduğu bu yanıta dahil edilecek maksimum hesap özeti sayısı.
start-index integer Alınacak ilk varlığın dizini. Bu parametreyi, max-results parametresiyle birlikte bir sayfalandırma mekanizması olarak kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek metni

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#accountSummaries",
 "username": string,
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.accountSummaries Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
username string Kimliği doğrulanmış kullanıcının e-posta kimliği
totalResults integer Yanıttaki sonuç sayısından bağımsız olarak sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Kaynakların başlangıç dizini (varsayılan olarak 1'dir veya başlangıç dizini sorgu parametresiyle belirtilir).
itemsPerPage integer Döndürülen gerçek kaynak sayısından bağımsız olarak yanıtın içerebileceği maksimum kaynak sayısı. Değeri, varsayılan olarak 1.000 değerinde olmak üzere 1 ile 1000 arasında değişir veya maks. sonuçlar sorgu parametresiyle belirtilir.
items[] list Hesap Özetleri listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Account Summaries Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all account summaries for the authorized user.
 */
try {
 AccountSummaries accountSummaries = service.management().
   accountSummaries().list().execute();
} catch (IOException e) {
 System.out.println("An error occurred: " + e);
}

/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the accountSummaries object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 **/
public static void printAccountSummaries(AccountSummaries accountSummaries) {
 for (AccountSummary account : accountSummaries.getItems()) {
  System.out.println(account.getName() + " (" + account.getId() + ")");
  printPropertySummaries(account);
 }
}


private static void printPropertySummaries(AccountSummary accountSummary) {
 for (WebPropertySummary property : accountSummary.getWebProperties()) {
  System.out.println(" " + property.getName() + " ("
    + property.getId() + ")");
  System.out.println(" [" + property.getWebsiteUrl() + " | "
    + property.getLevel() + "]");
  printProfileSummary(property);
 }
}


private static void printProfileSummary(WebPropertySummary webPropertySummary) {
 for (ProfileSummary profile : webPropertySummary.getProfiles()) {
  System.out.println("  " + profile.getName()
    + " (" + profile.getId() + ") | " + profile.getType());
 }
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Account Summaries Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all account summaries for the authorized user.
 */
try {
 $accounts = $analytics->management_accountSummaries
   ->listManagementAccountSummaries();
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
    . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the accounts object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
foreach ($accounts->getItems() as $account) {
 $html = <<<HTML
<pre>
Account id  = {$account->getId()}
Account kind = {$account->getKind()}
Account name = {$account->getName()}
HTML;

 // Iterate through each Property.
 foreach ($account->getWebProperties() as $property) {
  $html .= <<<HTML
Property id     = {$property->getId()}
Property kind    = {$property->getKind()}
Property name    = {$property->getName()}
Internal property id = {$property->getInternalWebPropertyId()}
Property level    = {$property->getLevel()}
Property URL     = {$property->getWebsiteUrl()}
HTML;

  // Iterate through each view (profile).
  foreach ($property->getProfiles() as $profile) {
   $html .= <<<HTML
Profile id  = {$profile->getId()}
Profile kind = {$profile->getKind()}
Profile name = {$profile->getName()}
Profile type = {$profile->getType()}
HTML;
  }
 }
 $html .= '</pre>';
 print $html;
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Account Summaries Developer Guide for details.

# Example #1:
# Requests a list of all account summaries for the authorized user.
try:
 account_summaries = analytics.management().accountSummaries().list().execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# Example #2:
# The results of the list method are stored in the account_summaries object.
# The following code shows how to iterate through them.

for account in account_summaries.get('items', []):
 print '\n%s (%s)' % (account.get('name'), account.get('id'))
 print_property_summaries(account)


def print_property_summaries(account_summary):
 if account_summary:
  for property in account_summary.get('webProperties', []):
   print '  %s (%s)' % (property.get('name'), property.get('id'))
   print '  [%s | %s]' % (property.get('websiteUrl'), property.get('level'))
   print_profile_summary(property)


def print_profile_summary(property_summary):
 if property_summary:
  for profile in property_summary.get('profiles', []):
   print '   %s (%s) | %s' % (profile.get('name'), profile.get('id'),
                  profile.get('type'))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Account Summaries Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example 1:
 * Requests a list of all account summaries for the authorized user.
 */
function listAccountSummaries() {
 var request = gapi.client.analytics.management.accountSummaries.list();
 request.execute(handleResponse);
}

/*
 * Example 2:
 * The results of the list method are passed as the response object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
function handleResponse(response) {
 if (response && !response.error) {
  if (response.items) {
   printAccountSummaries(response.items);
  }
 } else {
  console.log('There was an error: ' + response.message);
 }
}


function printAccountSummaries(accounts) {
 for (var i = 0, account; account = accounts[i]; i++) {
  console.log('Account id: ' + account.id);
  console.log('Account name: ' + account.name);
  console.log('Account kind: ' + account.kind);

  // Print the properties.
  if (account.webProperties) {
   printProperties(account.webProperties);
  }
 }
}


function printProperties(properties) {
 for (var j = 0, property; property = properties[j]; j++) {
  console.log('Property id: ' + property.id);
  console.log('Property name: ' + property.name);
  console.log('Property kind: ' + property.kind);
  console.log('Internal id: ' + property.internalWebPropertyId);
  console.log('Property level: ' + property.level);
  console.log('Property url: ' + property.websiteUrl);

  // Print the views (profiles).
  if (property.profiles) {
   printProfiles(property.profiles);
  }
 }
}


function printProfiles(profiles) {
 for (var k = 0, profile; profile = profiles[k]; k++) {
  console.log('Profile id: ' + profile.id);
  console.log('Profile name: ' + profile.name);
  console.log('Profile kind: ' + profile.kind);
  console.log('Profile type: ' + profile.type);
 }
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.