Views (Profiles): get

Yetkilendirme gerekir

Kullanıcının erişiminin olduğu bir görünümü (profil) alır. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Görünüm (profil) alınacak hesap kimliği.
profileId string Görünüm (profil) bilgisini almak için Görünüm (Profil) kimliği.
webPropertyId string Görünüm (profil) alınacak web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek metni

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.profile kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Developer Guide for details.
 */


// This request gets an existing view (profile).

try {
 Profile profile = analytics.management.profiles
   .get("12345", "UA-12345-1", "523").execute();

} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Dev Guide for details.
 */

/**
 * This request gets an existing view (profile).
 */
try {
 $profile = $analytics->management_profiles->get('123456', 'UA-123456-1',
    '89447828');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the View (Profile) Developer Guide for details.

# This request gets an existing view (profile).
try:
 profile = analytics.management().profiles().get(
   accountId='12345',
   webPropertyId='UA-12345-1',
   profileId='523').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the View (Profile) Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing view (profile).
 */
function getView() {
 var request = gapi.client.analytics.management.profiles.get({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
  'profileId': '7654321'
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.