Views (Profiles): update

Yetkilendirme gerekir

Mevcut görünümü (profili) günceller. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Görünümün (profilin) ait olduğu hesap kimliği
profileId string Güncellenecek görünümün (profilin) kimliği.
webPropertyId string Görünümün (profilin) ait olduğu web mülkü kimliği

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamda yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek metni

İstek gövdesinde bir management.profile kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.profile kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Developer Guide for details.
 */


/*
 * This request updates an existing View (Profile).
 */

// Construct the body of the request.
Profile body = new Profile();
body.setName("Example Store");
body.setECommerceTracking(true);
body.setEnhancedECommerceTracking(true);
body.setCurrency("USD");
body.setTimezone("America/Chicago");
body.setWebsiteUrl("http://www.examplepetstore.com");

try {
 analytics.management().profiles().update("123456", "UA-123456-1",
   "7654321", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Dev Guide for details.
 */

/**
 * This request updates an existing view (profile).
 */

 // Construct the body of the request.
$profile = new Google_Service_Analytics_Profile();
$profile->setName('eCommerce View');
$profile->setECommerceTracking(True);
$profile->setEnhancedECommerceTracking(True);

try {
 $analytics->management_profiles->update('123456', 'UA-123456-1',
   '7654321', $profile);

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the View (Profile) Developer Guide for details.

# This request updates an existing View (Profile).
try:
 analytics.management().profiles().update(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   body={
     'name': 'eCommerce Tracking View (Profile)',
     'eCommerceTracking': True,
     'enhancedECommerceTracking': True,
     'currency': 'USD',
     'timezone': 'America/Chicago',
     'websiteUrl': 'http://www.examplepetstore.com'
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the View (Profiles) Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request updates an existing view (profile).
 */
function updateView() {
 var request = gapi.client.analytics.management.profiles.update(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'profileId': '7654321',
   'resource': {
    'name': 'eCommerce Tracking View (Profile)',
    'currency': 'USD',
    'eCommerceTracking': true,
    'websiteUrl': 'http://www.example.com'
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.