Remarketing Audiences: list

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği yeniden pazarlama kitlelerini listeler. Örneğe göz atın

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Alınacak yeniden pazarlama kitlelerinin hesap kimliği.
webPropertyId string Alınacak yeniden pazarlama kitlelerinin web mülkü kimliği.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Bu yanıta dahil edilecek maksimum yeniden pazarlama kitlesi sayısı.
start-index integer Alınacak ilk varlığın dizini. Bu parametreyi, max-results parametresiyle birlikte sayfalara ayırma mekanizması olarak kullanın.
type string

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#remarketingAudiences",
 "username": string,
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.remarketingAudience Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
username string Kimliği doğrulanan kullanıcının e-posta kimliği
totalResults integer Yanıttaki sonuç sayısından bağımsız olarak sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Kaynakların başlangıç dizini (varsayılan olarak 1'dir veya başlangıç dizini sorgu parametresi tarafından başka şekilde belirtilir).
itemsPerPage integer Döndürülen gerçek kaynak sayısından bağımsız olarak yanıtın içerebileceği maksimum kaynak sayısı. Bu parametrenin değeri, varsayılan olarak 1000 değeriyle 1 ile 1000 arasında değişir veya max-results sorgu parametresiyle belirlenir.
items[] list Yeniden pazarlama kitlelerinin listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request lists existing Remarketing Audience instances.
 */
try {
 RemarketingAudiences audiences =
   analytics.management().remarketingAudience().list(accountId, propertyId).execute();

 /*
  * The results of the list method are stored in the audiences object.
  * The following code shows how to iterate through them.
  */
 for (RemarketingAudience audience : audiences.getItems()) {
  System.out.println("Audience Id: " + audience.getId());
  System.out.println("Audience Name: " + audience.getName());

  // Get the linked accounts.
  for (LinkedForeignAccount link : audience.getLinkedAdAccounts()) {
   System.out.println("Linked Account ID: " + link.getLinkedAccountId());
   System.out.println("Linked Account Type: " + link.getType());
  }

  // Get the audience type.
  for (String linkedView : audience.getLinkedViews()) {
   System.out.println("Linked View ID: " + linkedView);
  }

  // Get audience type.
  String audienceType = audience.getAudienceType();
  System.out.println("Audience Type: " + audienceType);
  
  // Get the audience definition.
  if (audienceType.equals("SIMPLE")) {
   AudienceDefinition audienceDefinition = audience.getAudienceDefinition();

   // Get the inclusion conditions.
   IncludeConditions conditions = audienceDefinition.getIncludeConditions();
   System.out.println("Condition daysToLookBack: " + conditions.getDaysToLookBack());
   System.out.println(
     "Condition membershipDurationDays: " + conditions.getMembershipDurationDays());
   System.out.println("Condition Segment: " + conditions.getSegment());
  } else if (audienceType.equals("STATE_BASED")) {
   StateBasedAudienceDefinition stateBasedAudienceDefinition =
     audience.getStateBasedAudienceDefinition();

   // Get the inclusion conditions.
   IncludeConditions includeConditions = stateBasedAudienceDefinition.getIncludeConditions();
   System.out.println(
     "Inclusion conditions daysToLookBack: " + includeConditions.getDaysToLookBack());
   System.out.println(
     "Inclusion conditions membershipDurationDays: "
       + includeConditions.getMembershipDurationDays());
   System.out.println("Inclusion conditions segment: " + includeConditions.getSegment());

   // Get the exclusion conditions.
   ExcludeConditions excludeConditions = stateBasedAudienceDefinition.getExcludeConditions();
   System.out.println(
     "Exclusion conditions exclusionDuration: "
       + excludeConditions.getExclusionDuration());
   System.out.println("Exclusion conditions segment: " + excludeConditions.getSegment());
  }
 }
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println(
   "There was a service error: "
     + e.getDetails().getCode()
     + " : "
     + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request lists existing Remarketing Audience instances.
 */
try {
 $audiences = $analytics->management_remarketingAudience->listManagementRemarketingAudience($accountId, $propertyId);

 /*
  * The results of the list method are stored in the audiences object.
  * The following code shows how to iterate through them.
  */
 foreach ($audiences->getItems() as $audience) {
 $html = <<<HTML
<pre>
Audience Id: = {$audience->getId()}
Audience Name: = {$audience->getName()}
HTML;

  // Get the linked accounts.
  foreach ($audience->getLinkedAdAccounts() as $link) {
   $html .=<<<HTML
Linked Account ID: = {$link->getLinkedAccountId()}
Linked Account Type: = {$link->getType()}
HTML;
  }

  // Get the linked views.
  foreach ($audience->getLinkedViews() as $linkedView) {
   $html .=<<<HTML
Linked View ID: = {$linkedView}
HTML;
  }

  // Get audience type.
  $audienceType = $audience->getAudienceType();

  $html .==<<<HTML
Audience Type: = {$audienceType}
HTML;

  // Get the audience definition.
  if ($audienceType == "SIMPLE") {
   Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceAudienceDefinition $audienceDefinition = $audience->getAudienceDefinition();

   // Get the inclusion conditions.
   IncludeConditions conditions = $audienceDefinition->getIncludeConditions();
   $html .=<<<HTML
Condition daysToLookBack: = {conditions->getDaysToLookBack()}
Condition membershipDurationDays: = {conditions}getMembershipDurationDays());
Condition Segment: = {conditions->getSegment()}
HTML;
  } else if ($audienceType == "STATE_BASED") {
   StateBasedAudienceDefinition $stateBasedAudienceDefinition =
     $audience->getStateBasedAudienceDefinition();

   // Get the inclusion conditions.
   Google_Service_Analytics_IncludeConditions $includeConditions = $stateBasedAudienceDefinition->getIncludeConditions();

   $html .=<<<HTML
Inclusion conditions daysToLookBack: = {$includeConditions->getDaysToLookBack()}
Inclusion conditions membershipDurationDays: = {$includeConditions->getMembershipDurationDays()}
Inclusion conditions segment: = {$includeConditions->getSegment()}
HTML;

   // Get the exclusion conditions.
   Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinitionExcludeConditions $excludeConditions = $stateBasedAudienceDefinition->getExcludeConditions();

   $html .=<<<HTML
Exclusion conditions exclusionDuration: {$excludeConditions->getExclusionDuration()}
Exclusion conditions segment: = {$excludeConditions->getSegment()}
HTML;
  }

  $html .= '</pre>';
  print $html;
 }
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.

# This request lists existing Remarketing Audience.
try:
 audiences = analytics.management().remarketingAudience().list(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# The results of the list method are stored in the audiences object.
# The following code shows how to iterate through them.
for audience in audiences.get('items', []):
 print 'Audience Id = %s' % audience.get('id')
 print 'Audience name = %s' % audience.get('name')
 for view in audience.get('linkedViews'):
  print 'linkedView = %s' % view

 # Get the linked accounts.
 for link in audience.get('linkedAdAccounts', []):
  print 'Link type = %s' % link.get('type')
  print 'Link linkedAccountId = %s' % link.get('linkedAccountId')

 # Get the audience type.
 audienceType = audience.get('type')
 print 'Audience type = %s' % audienceType

 # Get the audience definition.
 if audienceType == 'SIMPLE':
  definition = audience.get('audienceDefinition', {})
  # Get the include conditions.
  condition = definition.get('includeConditions', {})
  print 'Condition daysToLookBack = %s' % condition.get('daysToLookBack')
  print 'Condition membershipDurationDays = %s' % condition.get(
   'membershipDurationDays')
  print 'Condition segment = %s' % condition.get('segment')
 elif audienceType == 'STATE_BASED':
  definition = audience.get('stateBasedAudienceDefinition', {})
  # get the include conditions
  condition = definition.get('includeConditions', {})
  print 'Condition daysToLookBack = %s' % condition.get('daysToLookBack')
  print 'Condition membershipDurationDays = %s' % condition.get(
   'membershipDurationDays')
  print 'Condition segment = %s' % condition.get('segment')
  # get the exclude condition
  condition = definition.get('excludeConditions', {})
  print 'Condition exclusionDuration = %s' % condition.get(
   'exclusionDuration')
  print 'Condition segment = %s' % condition.get('segment')

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request lists existing Remarketing Audiences.
 */
function listRemarketingAudiences(accountId, propertyId) {
 let request = gapi.client.analytics.management.remarketingAudience.list(
  {
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId,
  }
  ).then(printResults);
}/**
 * The results of the list method are passed as the results object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
function printResults(results) {
 if (results && !results.error) {
  let audiences = results.items;
  for (let i = 0, audience; audience = audiences[i]; i++) {
   console.log('Audience Id ' + audience.id);
   console.log('Audience name ' + audience.name);
  }
  for (let j = 0, view; audience.linkedViews[j]; j++) {
   console.log('linkedView ' + view);
  }

  // Get the linked accounts.
  let linkedAccounts = audience.linkedAdAccounts;
  for (let j = 0, link; link = linkedAccounts[i]; i++) {
   console.log('Link type ' + link.type);
   console.log('Link linkedAccountId ' + link.linkedAccountId);
  }

  // Get the audience type.
  let audienceType = audience.type;
  console.log('Audience type ' + audienceType);

  // Get the audience definition.
  if (audienceType == 'SIMPLE') {
   let definition = audience.audienceDefinition;

   // Get the include conditions.
   let condition = definition.includeConditions;
   console.log('Condition daysToLookBack ' + condition.daysToLookBack);
   console.log('Condition membershipDurationDays ' +
    condition.membershipDurationDays);
   console.log('Condition segment ' + condition.segment);
  } else if (audienceType == 'STATE_BASED') {
   let definition = audience.stateBasedAudienceDefinition;

   // Get the include conditions.
   let condition = definition.includeConditions;
   console.log('Condition daysToLookBack ' +
    condition.daysToLookBack);
   console.log('Condition membershipDurationDays ' + condition.membershipDurationDays);
   console.log('Condition segment ' + condition.segment);

   // Get the exclude condition
   let excludeCondition = definition.excludeConditions;
   console.log('Condition exclusionDuration ' +
    excludeCondition.exclusionDuration);
   console.log('Condition segment ' + excludeCondition.segment);
  }
 }
}