Google Ads Links: get

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği bir web mülkü-Google Ads bağlantısını döndürür. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks/webPropertyAdWordsLinkId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Belirtilen web mülkünün ait olduğu hesabın kimliği.
webPropertyAdWordsLinkId string Web mülkü-Google Ads bağlantı kimliği.
webPropertyId string Google Ads bağlantısını alınacak web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Google Ads Bağlantıları kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: this code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing Google Ads Link.
 */
try{
 EntityAdWordsLink adWordsLink = analytics.management().
   webPropertyAdWordsLinks().get("123456",
     "UA-123456-1", "AABBCCDDEEFFGG").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request gets an existing Google Ads Link.
 */

try {
 $adWordsLink = $analytics->management_webPropertyAdWordsLinks->get(
   '123456', 'UA-123456-1', 'AABBCCDDEEFFGG');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Google Ads Links Developer Guide for details.

# This request gets an existing Google Ads Link.
try:
 adWordsLink = analytics.management().webPropertyAdWordsLinks().get(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   webPropertyAdWordsLinkId='AABBCCDDEEFFGG'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing Google Ads Link.
 */
function getAdWordsLink() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webPropertyAdWordsLinks.get({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
  'webPropertyAdWordsLinkId': '11112222233334444'
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.