Google Ads Links: insert

Yetkilendirme gerektirir

webProperty-Google Ads bağlantısı oluşturur. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Bağlantı oluşturulacak Google Analytics hesabının kimliği.
webPropertyId string Bağlantı oluşturulacak web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde, aşağıdaki özelliklere sahip bir Google Ads Bağlantıları kaynağı sağlayın:

Mülk adı Değer Açıklama Notlar
Zorunlu Özellikler
adWordsAccounts[] list Google Ads müşteri hesaplarının listesi. Bunlar MM hesabı olamaz. Google Ads bağlantısı oluştururken bu alan gereklidir. Boş bırakılamaz. yazılabilir
adWordsAccounts[].customerId string Müşteri Kimliği. Google Ads bağlantısı oluştururken bu alan gereklidir.
name string Bağlantının adı. Google Ads bağlantısı oluştururken bu alan gereklidir. yazılabilir

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Google Ads Bağlantıları kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: this code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new Google Ads Link.
 */

// Construct a list of AdWordsAccounts.
AdWordsAccount adWordsAccount = new AdWordsAccount();
adWordsAccount.setCustomerId("123-456-7890");
List<AdWordsAccount> adWordsAccounts = Arrays.asList(adWordsAccount);

// Construct the body of the request.
EntityAdWordsLink adWordsLink = new EntityAdWordsLink();
adWordsLink.setAdWordsAccounts(adWordsAccounts);
adWordsLink.setName("Google Ads Link");

try{
 analytics.management().webPropertyAdWordsLinks().insert("123456",
   "UA-123456-1", adWordsLink).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request creates a new Google Ads Link.
 */

// Construct an Google Ads account object.
$adWordsAccount = new Google_Service_Analytics_AdWordsAccount();
$adWordsAccount->setCustomerId("123-456-7890");

// Construct the body of the request.
$adWordsLink = new Google_Service_Analytics_EntityAdWordsLink();
$adWordsLink->setName('Google Ads Link');
$adWordsLink->setAdWordsAccounts(array($adWordsAccount));

try {
 $analytics->management_webPropertyAdWordsLinks->insert('123456',
   'UA-123456-1', $adWordsLink);

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Google Ads Links Developer Guide for details.

# This request creates a new Google Ads Link.
try:
 analytics.management().webPropertyAdWordsLinks().insert(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   body={
     'adWordsAccounts': [
       {
         'customerId': '123-456-7890'
       }
     ],
     'name': 'Google Ads Link'
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new Google Ads Link.
 */
function insertAdWordsLink() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webPropertyAdWordsLinks.insert(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'resource': {
    'adWordsAccounts': [ { 'customerId': '123-456-7890'} ],
    'name': 'Google Ads Link'
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.