Google Ads Links: list

Yetkilendirme gerektirir

Belirli bir web mülkü için webProperty-Google Ads bağlantılarını listeler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityAdWordsLinks

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Belirtilen web mülkünün ait olduğu hesabın kimliği.
webPropertyId string Google Ads bağlantılarını alınacak web mülkü kimliği.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Bu yanıta dahil edilecek maksimum webProperty-Google Ads bağlantısı sayısı.
start-index integer Alınacak ilk webProperty-Google Ads bağlantısının dizini. Bu parametreyi, max-results parametresiyle birlikte sayfalara ayırma mekanizması olarak kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#entityAdWordsLinks",
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.webPropertyAdWordsLinks Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
totalResults integer Yanıttaki sonuç sayısından bağımsız olarak sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Girişlerin, varsayılan olarak 1 olan veya başlangıç dizini sorgu parametresi tarafından belirtilen başlangıç dizini.
itemsPerPage integer Döndürülen girişlerin gerçek sayısından bağımsız olarak yanıtta bulunabilecek maksimum giriş sayısı. Bu parametrenin değeri, varsayılan olarak 1000 değeriyle 1 ile 1000 arasında değişir veya max-results sorgu parametresiyle belirlenir.
items[] list Google Ads bağlantılarının yer aldığı liste.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example #1:
 * Requests a list of all Google Ads links for the authorized user.
 */
try {
 EntityAdWordsLinks adWordsLinks = analytics.management().
   webPropertyAdWordsLinks().list("123456", "UA-123456-1").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

/*
 * Example 2:
 * The results of the list method are stored in the adWordsLinks object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
for (EntityAdWordsLink link : adWordsLinks.getItems()) {
 System.out.println("Link Id = " + link.getId());
 System.out.println("Link Kind = " + link.getKind());
 System.out.println("Link Name = " + link.getName());

 // Get the web property reference from the entity.
 WebPropertyRef property = link.getEntity().getWebPropertyRef();
 System.out.println("Property Id = " + property.getId());
 System.out.println("Property Kind = " + property.getKind());
 System.out.println("Property Name = " + property.getName());
 System.out.println("Property Account Id = " + property.getAccountId());

 // Get the Google Ads accounts.
 List<AdWordsAccount> adWordsAccounts = link.getAdWordsAccounts();
 for (AdWordsAccount account : adWordsAccounts) {
  System.out.println("Account Kind = " + account.getKind());
  System.out.println("Account Id = " + account.getCustomerId());
  System.out.println("Auto Tagging Enabled = " + account.getAutoTaggingEnabled());
 }
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all Google Ads links for the authorized user.
 */
try {
 $adWordsLinks = $analytics->management_webPropertyAdWordsLinks
   ->listManagementwebPropertyAdWordsLinks('123456', 'UA-123456-1');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the adWordsLinks object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
foreach ($adWordsLinks->getItems() as $link) {
 $html = <<<HTML
<pre>
Link Id = {$link->getId()}
Link Kind = {$link->getKind()}
Link Name = {$link->getName()}

HTML;

 // Get the web property reference from the entity.
 $property = $link->getEntity()->getWebPropertyRef();
 $html = <<<HTML
Property Id = {$property->getId()}
Property Kind = {$property->getKind()}
Property Name = {$property->getName()}
Property Account Id = {$property->getAccountId()}

HTML;

 // Get the Google Ads accounts.
 foreach ($link->getAdWordsAccounts as $account) {
  $html = <<<HTML
Account Kind = {$account->getKind()}
Account Id = {$account->getCustomerId()}
Auto Tagging Enabled = {$account->getAutoTaggingEnabled()}
HTML;
 }


 $html .= '</pre>';
 print $html;
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Google Ads Links Developer Guide for details.

# Example #1:
# Requests a list of all Google Ads links for the authorized user.
try:
 adWordsLinks = analytics.management().webPropertyAdWordsLinks().list(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# Example #2:
# The results of the list method are stored in the adWordsLinks object.
# The following code shows how to iterate through them.
for link in adWordsLinks.get('items', []):
 print 'Link Id = %s' % link.get('id')
 print 'Link Kind = %s' % link.get('kind')
 print 'Link Name = %s' % link.get('name')

 # Get the property reference from the entity.
 property = link.get('entity', {}).get('webPropertyRef', {})
 print 'Property Id = %s' % property.get('id')
 print 'Property Kind = %s' % property.get('kind')
 print 'Property Name = %s' % property.get('name')
 print 'Property Account id = %s' % property.get('accountId')

 # Get the Google Ads accounts.
 adWordsAccounts = link.get('adWordsAccounts', [])
 for account in adWordsAccounts:
  print 'Account Id = %s' % account.get('id')
  print 'Account Kind = %s' % account.get('kind')
  print 'Auto Tagging Enabled = %s' % account.get('autoTaggingEnabled')

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Google Ads Links Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example 1:
 * Requests a list of all Google Ads links for the authorized user.
 */
function listAdWordsLinks() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webPropertyAdWordsLinks.list({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1'
 });
 request.execute(printViews);
}

/*
 * Example 2:
 * The results of the list method are passed as the results object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
function printViews(results) {
 if (results && !results.error) {
  var adWordsLinks = results.items;
  for (var i = 0, link; link = adWordsLinks[i]; i++) {

   console.log('Link Id: ' + link.id);
   console.log('Link Kind: ' + link.kind);
   console.log('Link Name: ' + link.name);

   // Get the property reference from the entity.
   var property = link.entity.webPropertyRef;
   console.log('Property Id: ' + property.id);
   console.log('Property Kind: ' + property.kind);
   console.log('Property Name: ' + property.name);
   console.log('Property Account id: ' + property.accountId);

   // Get the Google Ads accounts.
   var adWordsAccounts = link.adWordsAccounts;
   for (var j = 0, account; account = adWordsAccounts[j]; j++) {
    console.log('Account Id: ' + account.customerId);
    console.log('Account Kind: ' + account.kind);
    console.log('Auto Tagging Enabled: ' + account.autoTaggingEnabled);
   }
  }
 }
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.