שלום Analytics API: הפעלה מהירה של Java עבור אפליקציות מותקנות

במדריך הזה מפורטים השלבים הנדרשים כדי לגשת לחשבון Google Analytics, ליצור שאילתות בממשקי API של Analytics, לטפל בתשובות ל-API ולפלט את התוצאות. במדריך הזה נעשה שימוש ב-Core Reporting API v3.0, ב-Management API v3.0 וב-OAuth2.0.

שלב 1: מפעילים את Analytics API

כדי להתחיל להשתמש ב-Google Analytics API, צריך קודם להשתמש בכלי ההגדרה, שכולל הנחיות ליצירת פרויקט ב-Google API Console, להפעלת ה-API וליצירת פרטי כניסה.

יצירת מזהה לקוח

מדף פרטי הכניסה:

 1. לוחצים על יצירת פרטי כניסה ובוחרים באפשרות מזהה לקוח OAuth.
 2. בחר אחר עבור סוג אפליקציה.
 3. נותנים שם לפרטי הכניסה.
 4. לוחצים על Create.

בוחרים את פרטי הכניסה שיצרת הרגע ולוחצים על הורדת JSON. שומרים את הקובץ שהורדתם client_secrets.json. צריך אותו מאוחר יותר במדריך.

שלב 2: מתקינים את ספריית הלקוחות של Google

כדי להתקין את לקוח ה-Java API של Google Analytics API, יש להוריד קובץ ZIP שמכיל את כל הצנצנות שצריך לחלץ ולהעתיק אל class class של Java.

 1. מורידים את ספריית הלקוחות של Google Analytics Java, שמקובצת כקובץ ZIP עם כל יחסי התלות הנדרשים.
 2. חילוץ קובץ ה-ZIP
 3. הוספה של כל קובצי ה-JAR בספרייה libs לנתיב הכיתה.
 4. מוסיפים את הצנצנת google-api-services-analytics-v3-[version].jar לנתיב הכיתה.

שלב 3: הגדרת הדוגמה

צריך ליצור קובץ יחיד בשם HelloAnalytics.java, שיכיל את קוד הדוגמה הנתון.

 1. מעתיקים או מורידים את קוד המקור הבא אל HelloAnalytics.java.
 2. מעבירים את client_secrets.json שהורדתם בעבר באותה ספרייה שבה נמצא הקוד לדוגמה.
import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
import com.google.api.services.analytics.Analytics;
import com.google.api.services.analytics.AnalyticsScopes;
import com.google.api.services.analytics.model.Accounts;
import com.google.api.services.analytics.model.GaData;
import com.google.api.services.analytics.model.Profiles;
import com.google.api.services.analytics.model.Webproperties;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;


/**
 * A simple example of how to access the Google Analytics API.
 */
public class HelloAnalytics {
 // Path to client_secrets.json file downloaded from the Developer's Console.
 // The path is relative to HelloAnalytics.java.
 private static final String CLIENT_SECRET_JSON_RESOURCE = "client_secrets.json";

 // The directory where the user's credentials will be stored.
 private static final File DATA_STORE_DIR = new File(
   System.getProperty("user.home"), ".store/hello_analytics");

 private static final String APPLICATION_NAME = "Hello Analytics";
 private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
 private static NetHttpTransport httpTransport;
 private static FileDataStoreFactory dataStoreFactory;

 public static void main(String[] args) {
  try {
   Analytics analytics = initializeAnalytics();
   String profile = getFirstProfileId(analytics);
   printResults(getResults(analytics, profile));
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }

 private static Analytics initializeAnalytics() throws Exception {

  httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
  dataStoreFactory = new FileDataStoreFactory(DATA_STORE_DIR);

  // Load client secrets.
  GoogleClientSecrets clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY,
    new InputStreamReader(HelloAnalytics.class
      .getResourceAsStream(CLIENT_SECRET_JSON_RESOURCE)));

  // Set up authorization code flow for all auth scopes.
  GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow
    .Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, clientSecrets,
    AnalyticsScopes.all()).setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
    .build();

  // Authorize.
  Credential credential = new AuthorizationCodeInstalledApp(flow,
    new LocalServerReceiver()).authorize("user");

  // Construct the Analytics service object.
  return new Analytics.Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, credential)
    .setApplicationName(APPLICATION_NAME).build();
 }

 private static String getFirstProfileId(Analytics analytics) throws IOException {
  // Get the first view (profile) ID for the authorized user.
  String profileId = null;

  // Query for the list of all accounts associated with the service account.
  Accounts accounts = analytics.management().accounts().list().execute();

  if (accounts.getItems().isEmpty()) {
   System.err.println("No accounts found");
  } else {
   String firstAccountId = accounts.getItems().get(0).getId();

   // Query for the list of properties associated with the first account.
   Webproperties properties = analytics.management().webproperties()
     .list(firstAccountId).execute();

   if (properties.getItems().isEmpty()) {
    System.err.println("No properties found");
   } else {
    String firstWebpropertyId = properties.getItems().get(0).getId();

    // Query for the list views (profiles) associated with the property.
    Profiles profiles = analytics.management().profiles()
      .list(firstAccountId, firstWebpropertyId).execute();

    if (profiles.getItems().isEmpty()) {
     System.err.println("No views (profiles) found");
    } else {
     // Return the first (view) profile associated with the property.
     profileId = profiles.getItems().get(0).getId();
    }
   }
  }
  return profileId;
 }

 private static GaData getResults(Analytics analytics, String profileId) throws IOException {
  // Query the Core Reporting API for the number of sessions
  // in the past seven days.
  return analytics.data().ga()
    .get("ga:" + profileId, "7daysAgo", "today", "ga:sessions")
    .execute();
 }

 private static void printResults(GaData results) {
  // Parse the response from the Core Reporting API for
  // the profile name and number of sessions.
  if (results != null && !results.getRows().isEmpty()) {
   System.out.println("View (Profile) Name: "
    + results.getProfileInfo().getProfileName());
   System.out.println("Total Sessions: " + results.getRows().get(0).get(0));
  } else {
   System.out.println("No results found");
  }
 }
}

שלב 4: הרצת הדגימה

לאחר הפעלת ה-API של Analytics, התקנת ספריית הלקוחות של Google APIs ב-Java, והגדרת קוד המקור לדוגמה עבור הדגימה.

אם נעשה שימוש ב-IDE, יש לוודא שהוגדר יעד ברירת מחדל למחלקה HelloAnalytics.

 1. האפליקציה תטען את דף ההרשאה בדפדפן.
 2. אם עדיין לא התחברת לחשבון Google, תתבקשו להתחבר. אם יש לך כמה חשבונות Google, נבקש ממך לבחור חשבון אחד שישמש להרשאה.

לאחר סיום השלבים האלה, הדגימה מפיקה את השם של התצוגה המפורטת (הפרופיל) הראשונה של המשתמש המורשה ב-Google Analytics ואת מספר הביקורים בשבעת הימים האחרונים.

באמצעות אובייקט השירות המורשה של Analytics אפשר עכשיו להריץ דוגמאות קוד שנמצאות במסמכי התיעוד של Management API. לדוגמה, אפשר לנסות לשנות את הקוד כדי להשתמש בשיטה accountSummaries.list.