Hello Analytics API: krótki przewodnik dotyczący kont Java

W tym samouczku opisujemy czynności, które należy wykonać, aby uzyskać dostęp do konta Google Analytics, wysyłać zapytania do interfejsów API Analytics, obsługiwać odpowiedzi API oraz podawać wyniki. W tym samouczku używane są interfejsy Core Reporting API 3.0, Management API 3.0 i OAuth2.0.

Krok 1. Włącz Analytics API

Aby zacząć korzystać z interfejsu Google Analytics API, musisz najpierw użyć narzędzia do konfiguracji, które przeprowadzi Cię przez proces tworzenia projektu w konsoli Google API, włączania interfejsu API i tworzenia danych logowania.

Tworzenie identyfikatora klienta

 1. Otwórz stronę Konta usługi. Jeśli pojawi się monit, wybierz projekt.
 2. Kliknij Utwórz konto usługi, a potem wpisz jego nazwę i opis. Możesz użyć domyślnego identyfikatora konta usługi lub wybrać inny, unikalny identyfikator. Gdy już to zrobisz, kliknij Utwórz.
 3. Określenie opcji w kolejnej sekcji Uprawnienia konta usługi (opcjonalnie) nie jest wymagane. Kliknij Dalej.
 4. Na ekranie Przyznaj użytkownikom dostęp do tego konta usługi przewiń w dół do sekcji Utwórz klucz. Kliknij Utwórz klucz.
 5. W panelu bocznym, który się otworzy, wybierz format klucza: zalecamy używanie formatu JSON.
 6. Kliknij Utwórz. Nowa para kluczy publicznych/prywatnych zostanie wygenerowana i pobrana na Twoje urządzenie. To jedyny egzemplarz tego klucza. Informacje o tym, jak bezpiecznie go przechowywać, znajdziesz w opisie zarządzania kluczami konta usługi.
 7. W oknie Na komputerze zapisano klucz prywatny kliknij Zamknij, a potem kliknij Gotowe, by powrócić do tabeli z kontami usług.

Dodaj konto usługi do konta Google Analytics

Nowo utworzone konto usługi będzie miało adres e-mail <projectId>-<uniqueId>@developer.gserviceaccount.com. Użyj tego adresu e-mail, aby dodać użytkownika do konta Google Analytics, do którego chcesz uzyskać dostęp za pomocą interfejsu API. W tym samouczku używane są tylko uprawnienia Odczyt i analiza.

Krok 2. Zainstaluj Bibliotekę klienta Google

Aby zainstalować klienta Java Google Analytics API, musisz pobrać plik ZIP zawierający wszystkie pliki jar, które chcesz wyodrębnić i skopiować do ścieżki klasy Java.

 1. Pobierz bibliotekę klienta Java Google Analytics w pakiecie ZIP ze wszystkimi wymaganymi zależnościami.
 2. Rozpakuj plik ZIP
 3. Dodaj wszystkie ścieżki JAR z katalogu libs do ścieżki klasy.
 4. Dodaj do ścieżki klasy plik jar google-api-services-analytics-v3-[version].jar.

Krok 3. Skonfiguruj próbkę

Musisz utworzyć pojedynczy plik o nazwie HelloAnalytics.java, który będzie zawierał przykładowy kod.

 1. Skopiuj lub pobierz następujący kod źródłowy do HelloAnalytics.java.
 2. Przenieś wcześniej pobrany plik client_secrets.JSON do tego samego katalogu, co przykładowy kod.
 3. Zastąp wartości KEY_FILE_LOCATION odpowiednimi wartościami z Developer Console.
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;

import com.google.api.services.analytics.Analytics;
import com.google.api.services.analytics.AnalyticsScopes;
import com.google.api.services.analytics.model.Accounts;
import com.google.api.services.analytics.model.GaData;
import com.google.api.services.analytics.model.Profiles;
import com.google.api.services.analytics.model.Webproperties;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.io.IOException;


/**
 * A simple example of how to access the Google Analytics API using a service
 * account.
 */
public class HelloAnalytics {


 private static final String APPLICATION_NAME = "Hello Analytics";
 private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
 private static final String KEY_FILE_LOCATION = "<REPLACE_WITH_JSON_FILE>";
 public static void main(String[] args) {
  try {
   Analytics analytics = initializeAnalytics();

   String profile = getFirstProfileId(analytics);
   System.out.println("First Profile Id: "+ profile);
   printResults(getResults(analytics, profile));
  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }

 /**
  * Initializes an Analytics service object.
  *
  * @return An authorized Analytics service object.
  * @throws IOException
  * @throws GeneralSecurityException
  */
 private static AnalyticsReporting initializeAnalytic() throws GeneralSecurityException, IOException {

  HttpTransport httpTransport = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
  GoogleCredential credential = GoogleCredential
    .fromStream(new FileInputStream(KEY_FILE_LOCATION))
    .createScoped(AnalyticsScopes.all());

  // Construct the Analytics service object.
  return new Analytics.Builder(httpTransport, JSON_FACTORY, credential)
    .setApplicationName(APPLICATION_NAME).build();
 }


 private static String getFirstProfileId(Analytics analytics) throws IOException {
  // Get the first view (profile) ID for the authorized user.
  String profileId = null;

  // Query for the list of all accounts associated with the service account.
  Accounts accounts = analytics.management().accounts().list().execute();

  if (accounts.getItems().isEmpty()) {
   System.err.println("No accounts found");
  } else {
   String firstAccountId = accounts.getItems().get(0).getId();

   // Query for the list of properties associated with the first account.
   Webproperties properties = analytics.management().webproperties()
     .list(firstAccountId).execute();

   if (properties.getItems().isEmpty()) {
    System.err.println("No Webproperties found");
   } else {
    String firstWebpropertyId = properties.getItems().get(0).getId();

    // Query for the list views (profiles) associated with the property.
    Profiles profiles = analytics.management().profiles()
      .list(firstAccountId, firstWebpropertyId).execute();

    if (profiles.getItems().isEmpty()) {
     System.err.println("No views (profiles) found");
    } else {
     // Return the first (view) profile associated with the property.
     profileId = profiles.getItems().get(0).getId();
    }
   }
  }
  return profileId;
 }

 private static GaData getResults(Analytics analytics, String profileId) throws IOException {
  // Query the Core Reporting API for the number of sessions
  // in the past seven days.
  return analytics.data().ga()
    .get("ga:" + profileId, "7daysAgo", "today", "ga:sessions")
    .execute();
 }

 private static void printResults(GaData results) {
  // Parse the response from the Core Reporting API for
  // the profile name and number of sessions.
  if (results != null && !results.getRows().isEmpty()) {
   System.out.println("View (Profile) Name: "
    + results.getProfileInfo().getProfileName());
   System.out.println("Total Sessions: " + results.getRows().get(0).get(0));
  } else {
   System.out.println("No results found");
  }
 }
}

Krok 4. Uruchom przykład

Po włączeniu interfejsu Analytics API zainstaluj bibliotekę klienta Google API dla języka Java i skonfiguruj przykładowy kod źródłowy, który jest gotowy do uruchomienia.

Jeśli używasz IDE, sprawdź, czy domyślny cel działania jest ustawiony na klasę HelloAnalytics. W innym przypadku możesz skompilować i uruchomić aplikację z poziomu wiersza poleceń:

 1. Skompiluj przykład, używając:
  javac -classpath /path/to/google/lib/*:/path/to/google/lib/libs/* HelloAnalytics.java
 2. Uruchom przykład za pomocą:
  java -classpath ./:/path/to/google/lib/*:/path/to/google/lib/libs/* HelloAnalytics

Gdy wykonasz te czynności, przykładowy kod zwróci nazwę pierwszego autoryzowanego konta Google Analytics (profilu) i liczbę sesji z ostatnich 7 dni.

Dzięki autoryzowanemu obiektowi usługi Analytics możesz teraz uruchomić dowolny przykładowy kod znaleziony w dokumentacji referencyjnej interfejsu API zarządzania. Możesz na przykład spróbować zmienić kod, aby użyć metody accountSummaries.list.