Temel Raporlama API'sı - Segmentler

Bu belgede, Core Reporting API'de segmentlerin kullanımıyla ilgili söz dizimi ve dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanmaktadır.

Giriş

Core Reporting API'nin segmentasyon özelliğini kullanırken, Core Reporting API'de bir segmenti iki şekilde isteyebilirsiniz:

 1. Kimliğe göre segmentlere ayırma: Yerleşik veya özel bir segmentin sayısal kimliğini kullanarak sorgu yapın.
 2. Dinamik Segmentler: Segmenti istek sırasında dinamik olarak belirtin.

Kimliğe Göre Segmentler

Yerleşik veya özel bir segmentin kimliğini kullanarak Temel Raporlama API'sinde bir segment isteyebilirsiniz. Bir kullanıcı için kullanılabilir tüm segmentler, Google Analytics Management API'deki Segment toplama list yöntemiyle alınabilir. Her segment için kimlik, Segment kaynağının id özelliğinde bulunur.

API isteklerinde segment kimliklerini kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Temel Raporlama API'si Referansı'nı inceleyin.

Dinamik Segmentler

API isteğinde bulunurken dinamik olarak da segment oluşturup kullanabilirsiniz. Genellikle bir dinamik segment oluştururken aşağıdakileri göz önünde bulundurmanız gerekir:

 1. Kullanıcıları ve Oturumları Seçme
 2. Koşulları ve Adım Dizilerini Kullanma
 3. Metrik Kapsamlarını Kullanma

Dinamik segment oluştururken göz önünde bulundurulması gereken her bir nokta, aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Dinamik segmentlerin söz diziminin tamamını incelemek için Dinamik Segmentler Söz Dizimi Referansı'na bakın.

Segmentlerde izin verilen boyut ve metrikler.
Segmentlerde tüm boyut ve metrikler kullanılamaz. Segmentlerde hangi boyutlara ve metriklere izin verildiğini incelemek için Boyut ve Metrik Gezgini'ni ziyaret edin.

1. Kullanıcıları ve Oturumları Seçme

Kullanıcıları mı yoksa oturumları mı (ya da her ikisini birden) mi seçmeye çalıştığınızı belirtin.

 • Kullanıcı seçmek için users:: öğesini kullanın.
 • Oturum seçmek için sessions:: öğesini kullanın.
 • Hem users:: hem de sessions:: için koşullar belirtilirse:
  1. Eşleşen kullanıcıların oturumlarının çıkışını almak için önce kullanıcı koşulları uygulanır.
  2. oturum koşulları yalnızca 1 numaralı oturumdan gelen oturumlara uygulanır.

Örneğin:

 • Oturumlarından en az birinde Chrome Tarayıcı'yı kullanan kullanıcıları seçin.
  • users::condition::ga:browser==Chrome
 • Chrome tarayıcının kullanıldığı oturumları seçin.
  • sessions::condition::ga:browser==Chrome
 • Chrome tarayıcının kullanıldığı en az 1 oturum gerçekleştirmiş kullanıcıların Londra şehrindeki oturumlarını seçin.
  • users::condition::ga:browser==Chrome;sessions::condition::ga:city==London

Kullanıcıların ve oturumların seçilmesiyle ilgili ayrıntılar için söz dizimi referansının conditionScope bölümüne bakın.

2. Koşulları ve Adım Dizilerini Kullanma

Kullanıcıları veya oturumları segmentlere ayırmak isteyip istemediğinize karar verdikten sonra bir ya da daha fazla koşul ve/veya adım sırası belirtirsiniz.

Koşullar

Koşullar condition:: önekini kullanıyor. Örneğin:

 • Londra'dan olup Chrome tarayıcıyı kullanarak ziyaret etmiş kullanıcıları seçin.
  • users::condition::ga:city==London;ga:browser==Chrome

Adım sıraları

Adım sırası koşulları, her adımın bir veya daha fazla boyut/metrik koşulu tarafından tanımlandığı bir veya daha fazla adımdan oluşur.

sequence:: önekini ve sonraki (;–>>) veya hemen ardından gelen (;–>) operatörlerini kullanarak sıra tabanlı koşulları belirtin. Örneğin:

 • Önce masaüstü, ardından mobil cihaz kullanan kullanıcıları seçin. Kullanıcıları segmentlere ayırdığımız için bu işlem, kullanıcının tüm oturumlarını arar ve kullanıcının bir oturumda masaüstünü, sonraki oturumlardan birinde ise bir mobil cihazı kullanıp kullanmadığını kontrol eder.
  • users::sequence::ga:deviceCategory==desktop;->>ga:deviceCategory==mobile
 • Ayrıca her adım için birden fazla koşul kullanabilirsiniz.
  • users::sequence::ga:deviceCategory==desktop;ga:operatingSystem==Windows->>ga:deviceCategory==mobile;ga:operatingSystem==Android
 • Ayrıca, bir segmentteki koşulları ve sıraları "VE" (VE) kullanarak da birleştirebilirsiniz (ör. ‘;’) operatörünü kullanabilirsiniz.
  • users::condition::ga:totalEvents>10;sequence::ga:deviceCategory==desktop->>ga:deviceCategory==mobile

Basit ve dizi tabanlı koşullarla ilgili ayrıntılar için söz dizimi referansının conditionType bölümüne bakın. Ek örnekler için Segmentler Özellik Referansı'nın Koşullar ve Diziler bölümlerine bakın.

3. Metrik Kapsamlarını Kullanma

Bir metriğin kapsamı, o metriğin tanımlandığı düzeyi tanımlar: HIT, OTURUM veya KULLANICI. Örneğin, ga:pageviews ve ga:transactions bir isabette gerçekleştiği için HIT düzeyindeki metriklerdir. ga:sessionDuration ve ga:bounces ise oturum başına tek bir değer olduğundan OTURUM düzeyindeki metriklerdir. Kavramsal olarak, USER en üst düzey, HIT ise en düşük düzey kapsamdır.

Metrik değerleri, birincil kapsamından daha büyük kapsamlarda da raporlanabilir. Örnek: ga:pageviews ve ga:transactions, söz konusu oturumlarda veya söz konusu kullanıcılar için gerçekleşen her isabetin toplanmasıyla SESSION ve USER düzeyinde raporlanabilir.

Her metrik koşulu için kapsamı belirtebilirsiniz. Böylece koşul, koşulun uygulandığı düzeyi belirler. Metrik kapsamları perUser::, perSession:: veya perHit:: ön eki kullanılarak belirtilir.

Örneğin:

 • Bir web sitesinde en az 10 TL harcayan kullanıcıları seçin (ör. Kullanıcı yaşam boyu değeri en az 10 TL ise).
  users::condition::perUser::ga:transactionRevenue>=10
  
 • Bir oturumda en az 10 TL harcayan kullanıcıları seçin.
  users::condition::perSession::ga:transactionRevenue>=10
  

Kapsam Kısıtlamaları

Core Reporting API, belirtilen sorgunun geçerli bir sorgu olduğundan emin olmak amacıyla metrik kapsamları için doğrulama gerçekleştirir. Kapsam doğrulama kuralları şunlardır:

 1. Belirtilen metrik kapsamı, her zaman üst koşul kapsamına (users:: veya sessions:: önekiyle belirtildiği gibi) eşit veya bundan daha düşük olmalıdır.
 2. Belirtilen metrik kapsamı, veri modelinde tanımlanan birincil kapsama eşit veya daha büyük olmalıdır. Metriklerin ve birincil kapsamlarının tam listesi için Metrikler: Birincil Kapsam Referansı bölümüne bakın.

Örneğin, aşağıdakiler geçerli metrik kapsamlarıdır:

 • Hem koşul hem de metrik kapsamları eşittir (ör. USER düzeyinde).
  • users::condition::perUser::ga:transactionRevenue>10
 • Koşul kapsamı, metrik kapsamından büyük (ör. USER > SESSION).
  • users::condition::perSession::ga:transactionRevenue>10
 • ga:totalEvents, HIT düzeyinde bir metriktir. Bu nedenle, bir koşulda bunun için olası kapsamlar perHit::, perSession:: veya perUser:: şeklindedir (tümü HIT düzeyi kapsamından büyük veya bu kapsama eşit olduğu için).
  • users::condition::perHit::ga:totalEvents>5
  • users::condition::perSession::ga:totalEvents>5

Örneğin, aşağıdakiler geçersiz metrik kapsamlarıdır:

 • Üst koşul kapsamı, metrik kapsamından (ör. OTURUM < KULLANICI).
  • sessions::condition::perUser::ga:transactionRevenue>10
 • OTURUM düzeyinde bir metrik ve HIT düzeyi < SESSION düzeyi için HIT düzeyinde bir kapsam kullanılıyor.
  • users::condition::perHit::ga:sessionDuration>60

Varsayılan Kapsam

Bir metrik koşulu kapsamı açıkça belirtilmediğinde, varsayılan olarak koşul kapsamına alınır. Örneğin, aşağıdaki segment tüm metrik koşulları için KULLANICI düzeyinde bir kapsam kullanır: users::condition::ga:transactionRevenue>=10;ga:sessionDuration>60

Dinamik Segmentler Söz Dizimi Referansı

Temel Söz Dizimi

Bir segmenti tanımlamak için kullanılan söz dizimi şu biçimdedir: segment=<segmentCondition>+. Başka bir deyişle, bir segment bir veya daha fazla segmentCondition ifadesinden oluşur.

<segmentCondition>, şu şekilde tanımlanır: <conditionScope><conditionType><dimensionOrMetricConditions>

Bu durumda:
conditionScope, koşulların üst düzey kapsamını belirtir.
conditionType, koşulların türünü belirtir.
dimensionOrMetricConditions, boyut/metrik koşullarını veya adım sırasını belirtir.

conditionScope

Koşulların üst düzey kapsamını belirtir. Olası değerler şunlardır:

 • Kullanıcı seçmek için users::.
 • Oturum seçmek için sessions::.

conditionScope ile ilgili kısıtlamalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Tek bir segmentte birden fazla "kullanıcı" ve "oturum" koşulu belirtilirse bunların VE operatörüyle birleştirilmesi gerekir.
 • Hem kullanıcıları hem de oturumları seçen koşullar da VE operatörüyle birleştirilmelidir. Hem kullanıcılara hem de oturumlara yönelik koşullar belirtildiğinde, önce eşleşen kullanıcıları bulmak için tüm kullanıcı koşulları, ardından da eşleşen kullanıcılara ait oturumlardaki tüm oturum koşulları uygulanır.
 • Kullanıcı düzeyinde koşullar kullanıyorsanız tarih aralığı 90 günden fazla olmamalıdır.
 • Koşul kapsamı, altındaki tüm metrik koşulları için varsayılan kapsam düzeyini de belirler. (Kapsam düzeyleri hakkında daha fazla ayrıntı için Metrikler: Birincil Kapsam Referansı bölümüne bakın).

conditionType

Koşulların türünü belirtir. Olası değerler şunlardır:

 • Basit (yani adım sırası tabanlı olmayan) koşulları belirtmek için condition::.
 • Dizi tabanlı koşulları belirtmek için sequence::.

conditionType ile ilgili kısıtlamalar ve dikkat edilmesi gereken noktalar:

 • Birden fazla "basit koşul" ve "diziler" belirtilirse bunların her zaman bir AND operatörüyle birleştirilmesi gerekir.
 • Dizi tabanlı koşullar için segment başına en fazla 10 adıma izin verilir.

Basit Koşullar

Basit koşullar, bir veya daha fazla boyut/metrik koşulundan oluşur.

Basit koşullar için geçerli koşul operatörleri şunlardır:

Basit koşullar için söz dizimi şöyledir:

condition::<dimensionOrMetricConditions>

Örnek basit koşullar:

 • users::condition::ga:transactionRevenue>10;ga:sessionDuration>60
 • Birden fazla boyut/metrik koşulu içerebilecek belirli bir basit koşulun tamamını bulmak için üst düzey olumsuzlama operatörü belirtilebilir. Örnek: users::condition::!ga:transactionRevenue>10;ga:sessionDuration>60

Koşulları Hariç Tutma

Tanımlanan koşulu karşılamayan bir segment oluşturmak için bir hariç tutma koşulu kullanılır.

Söz dizimi, bir koşulu geçersiz kılmak ve bu koşulla eşleşen oturumları hariç tutmak için NOT Operatörünü (! karakteri) kullanır.

Çıkış sayfasının kök sayfa yoluyla tam olarak eşleştiği oturumları hariç tutun:
sessions::condition::!ga:exitPagePath==/

Birden Çok Koşul

Kullanıcı düzeyindeki tüm koşulları tek bir users:: öneki altında gruplandırabilir veya her koşul için ayrı bir users:: öneki kullanabilirsiniz. Aynı durum oturum düzeyinde koşullar için de geçerlidir.

Örneğin, aşağıdaki segmentler eşdeğerdir. Her iki durumda da condition1 ve condition2 belirli kullanıcılara ANDayarlanır:
users::<condition1>;<condition2>
users::<condition1>users::<condition2>

Dizi Koşulları

Adım sırası koşulları, bir veya daha fazla adımdan oluşur ve her adım, bir veya daha fazla boyut/metrik koşulu ile tanımlanır. Birden fazla adım, özel dizi operatörleriyle birleştirilebilir.

Dizi koşulları için geçerli sıra operatörleri şunlardır:

 • –>> operatörü, önceki adımın sonraki adımdan önce olduğunu belirtir.
 • –> operatörü, önceki adımın sonraki adımdan hemen önce geçtiğini belirtir.

Dizi koşullarının söz dizimi şöyledir:

sequence:: NOT? FIRST_HIT_MATCHES_FIRST_STEP? (AND (PRECEDES|IMMEDIATELY_PRECEDES) <step>)*

nerede:

NOT şu şekilde temsil edilir: !
FIRST_HIT_MATCHES_FIRST_STEP şu şekilde temsil edilir: ^
PRECEDES şu şekilde temsil edilir: ;–>>
IMMEDIATELY_PRECEDES şu şekilde temsil edilir: ;–>
step şu şekilde temsil edilir: <dimensionOrMetricConditions>

Örnek dizi koşulları:

 • users::sequence::ga:deviceCategory==desktop;->ga:deviceCategory==tablet
 • İçinde birden fazla adım ve/veya boyut/metrik koşulu bulunabilen belirli bir dizinin tümünü bulmak için üst düzey olumsuzlama operatörü de belirtilebilir. Örnek: users::sequence::!ga:deviceCategory==desktop;->ga:deviceCategory==tablet
 • ^ operatörü, ilk adımın belirli bir tarih aralığındaki ilk oturumun ilk isabetiyle eşleştiğini belirtmek için kullanılabilir. Örnek: users::sequence::^ga:deviceCategory==desktop;->ga:deviceCategory==tablet

Oturum Koşullarının Tarihi

Segmentler, dateOfSession söz diziminden yararlanan bir analizi destekler. <> operatörüyle birlikte, bir segmenti belirli bir tarih aralığında oturum başlatmış bir kullanıcı grubuyla kısıtlayabilirsiniz. dateOfSession için maksimum tarih aralığı 31 gündür. Kullanımla ilgili ayrıntılar için lütfen aşağıdaki oturum tarihi örneğine göz atın.

Boyut ve Metrik Koşulları

Koşulları Birleştirme

Bir veya daha fazla boyut koşulunu VE ile birleştirebilirsiniz (ör. ";") ve OR (ör. ",") OR operatörü daha yüksek önceliğe sahiptir.

Söz dizimi, filtreleri birleştirmek için kullanılanla aynıdır. Ayrıntılar için Core Reporting API Referansı'ndaki Filtreleri Birleştirme bölümüne bakın.

Operatörler

Aşağıdaki tabloda, segmentlerde kullanılabilecek tüm operatörler ve bunların boyutlar ve/veya metrikler için desteklenip desteklenmediği açıklanmaktadır.

Operatör Açıklama Boyut Koşullarında Destekleniyor mu? Metrik Koşullarında Destekleniyor mu?
== Eşittir veya tam eşleme. Evet
Ör.: ga:city==London
Evet
Ör.: ga:adCost==10
!= Eşit değildir veya tam eşleme değildir. Evet
Ör.: ga:city!=London
Evet
Ör.: ga:adCost!=10
< Küçüktür. Evet (yalnızca sayısal değerler için).
Ör.: ga:hour<12
Evet
Ör.: ga:adCost<10
<= Küçüktür veya eşittir. Evet (yalnızca sayısal değerler için).
Ör.: ga:hour<=12
Evet
Ör.: ga:adCost<=10
> Büyüktür. Evet (yalnızca sayısal değerler için).
Ör.: ga:hour>12
Evet
Ör.: ga:adCost>10
>= Büyüktür veya eşittir. Evet (yalnızca sayısal değerler için).
Ör.: ga:hour>=12
Evet
Ör.: ga:adCost>=10
<> Arasında (değer, belirtilen aralık arasındadır).1 Evet (yalnızca sayısal değerler için).
Ör.: ga:hour<>1_12
Evet
Ör.: ga:adCost<>10_20
[] Listede (değer, listelenen değerlerden biridir).2 Evet
Ör.: ga:browser[]Chrome|Firefox|Opera
Hayır
=@ Alt dize içerir. Evet
Ör.: ga:keyword=@shoes
Hayır
!@ Alt dize içermez. Evet
Ör.: ga:keyword!@shoes
Hayır
=~ Normal ifade için bir eşleşme içerir. Evet
Ör.: ga:keyword=~shoes
Hayır
!~ Normal ifade için eşleşme içermez. Evet
Ör.: ga:keyword!~shoes
Hayır

1Operatör Arasında <>
Belirli bir aralıktaki değerleri sorgulamanıza olanak tanır. Aralık değerleri kapsayıcıdır ve hem sayısal değerlere sahip metrikler hem de boyutlar için kullanılabilir (ör. ga:hour). Aralıktaki minimum ve maksimum değerler alt çizgiyle ayrılmalıdır.

Sözdizimi:
{dimensionOrMetricName}<>{minValue}_{maxValue}

Örnek:
12-23 saat arası gerçekleşen oturumları seçin.
sessions::condition::ga:hour<>12_23

2Liste Operatörü'nde []
Belirli bir listedeki değerleri sorgulamanıza olanak tanır. Yalnızca boyutlarla kullanılabilir. Değer listesi, "|" karakteri kullanılarak ayrılmalıdır. Değerde "|" varsa kod dışına alınmalıdır.

Sözdizimi:
{dimensionName}[]{value1}|{value2}|...

Sınırlamalar:
Liste içi boyut koşulu başına en fazla 10 değere izin verilir (ör. ga:city[]city1|city2|...|city10).

Örnek:
Chrome, Firefox veya Opera tarayıcılarından gerçekleşen oturumları seçin.
sessions::condition::ga:browser[]Chrome|Firefox|Opera

Özel Karakterlerden Çıkış Yapma

"," ve ";" özel karakterleri, değer ifadelerinde yer alıyorsa kod dışına alınmalıdır. Örnek: ga:keyword==nike\,shoes

Boyut ve metrik koşulları hakkında ek bilgi için Temel Reporting API Referansı'na bakın.

Sınırlamalar

Boyut ve metrik koşullarıyla ilgili kısıtlamalar şunlardır:

 • Segment başına en fazla 10 boyut veya metrik koşulu.
 • Boyut koşulları için maksimum ifade uzunluğu 1024 karakterdir.

Eski Dinamik Segmentleri Taşıma

dynamic:: önekini kullanan eski dinamik segmentler, mevcut söz diziminde boyut ve metrik koşulları olan oturum düzeyindeki segmentlere eşdeğerdir. Eski dinamik segmentleri kullanıyorsanız dynamic:: önekini sessions::condition:: önekiyle değiştirerek yeni söz dizimine geçmeniz gerekir. Örneğin, aşağıdaki iki segment eşdeğerdir:

dynamic::ga:browser==Chrome
şuna eşittir:
sessions::condition::ga:browser==Chrome

Segment Örnekleri

1. Demografik bilgiler: Erkeklerin Dilleri EN-US, Oyunlar'la ilgileniyor ve Amerika kıtasındandır.

Önce kullanıcı tabanlı segmentler uygulanır. Dolayısıyla, kullanıcı tabanlı koşul, oyunlarla ilgilenen erkek kullanıcıları döndürür. Daha sonra bu kullanıcılara ait oturumlar, Amerika kıtasından ve dili EN-US'den gelen oturumları almak için oturuma dayalı koşullara tabi tutulur.

users::condition::ga:userGender==Male;users::condition::ga:interestAffinityCategory==Games ; sessions::condition::ga:region==Americas;sessions::condition::ga:language==en-u

2. Davranış: 100'den fazla oturum gerçekleştirmiş, son 7 gün içinde ziyaret etmemiş, oturum başına 2'den fazla işlem yapmış ve sitede oturum başına 100 saniyeden uzun süre geçirmiş kullanıcılar.

users::condition::ga:sessions>100;ga:daysSinceLastSession>=7; perSession::ga:transactions>2;perSession::ga:sessionDuration>100

3. Oturumlar: Tarayıcının Chrome, ülke olarak ABD ve isabet başına istisnalar > 1 olan oturumları VE oturum başına çıkışları < 2 olan kullanıcıları seçin.

sessions::condition::ga:browser==Chrome;ga:country==US;perHit::ga:exceptions>1; users::condition::perSession::ga:exits<2

4. Adım Adımlı Oturum: Adım: Chrome ve isabet başına toplam etkinlik sayısı > 5 olan oturumları seçin VE Adım: Masaüstünde Ardından Adım: Mobilde olan belirli kullanıcıları seçin.

sessions::sequence::ga:browser==Chrome;condition::perHit::ga:totalEvents>5;users::sequence::ga:deviceCategory==desktop->>ga:deviceCategory=mobile

5. Oturum Tarihi: İlk oturumlarını 20 Mayıs 2014 ile 30 Mayıs 2014 arasında gerçekleştirmiş ve sitede 600 saniyeden uzun süre geçirmiş kullanıcıları seçin.

users::sequence::^ga:sessionCount==1;dateOfSession<>2014-05-20_2014-05-30;->>ga:sessionDurationBucket>600

Metrikler: Birincil Kapsam Referansı

Metrik Birincil Kapsam
ga:adClicksÇEK
ga:adCostÇEK
ga:adsenseAdsClicksÇEK
ga:adsenseAdsViewedÇEK
ga:adsenseAdUnitsViewedÇEK
ga:adsenseCTRÇEK
ga:adsenseECPMÇEK
ga:adsensePageImpressionsÇEK
ga:adsenseRevenueÇEK
ga:avgDomainLookupTimeÇEK
ga:avgDomContentLoadedTimeÇEK
ga:avgDomInteractiveTimeÇEK
ga:avgEventValueÇEK
ga:avgPageDownloadTimeÇEK
ga:avgPageLoadTimeÇEK
ga:avgRedirectionTimeÇEK
ga:avgScreenviewDurationÇEK
ga:avgSearchDepthÇEK
ga:avgSearchDurationÇEK
ga:avgSearchResultViewsÇEK
ga:avgServerConnectionTimeÇEK
ga:avgServerResponseTimeÇEK
ga:avgUserTimingValueÇEK
ga:costPerConversionÇEK
ga:costPerGoalConversionÇEK
ga:costPerTransactionÇEK
ga:CPCÇEK
ga:CPMÇEK
ga:CTRÇEK
ga:domainLookupTimeÇEK
ga:domContentLoadedTimeÇEK
ga:domInteractiveTimeÇEK
ga:domLatencyMetricsSampleÇEK
ga:eventValueÇEK
ga:exceptionsÇEK
ga:exceptionsPerScreenviewÇEK
ga:fatalExceptionsÇEK
ga:fatalExceptionsPerScreenviewÇEK
ga:goalAbandonRateAllÇEK
ga:goalAbandonsAllÇEK
ga:goalCompletionsAllÇEK
ga:goalStartsAllÇEK
ga:goalValueAllÇEK
ga:goalValueAllPerSearchÇEK
ga:goalXXAbandonRateÇEK
ga:goalXXAbandonsÇEK
ga:goalXXCompletionsÇEK
ga:goalXXStartsÇEK
ga:goalXXValueÇEK
ga:impressionsÇEK
ga:itemQuantityÇEK
ga:itemRevenueÇEK
ga:itemsPerPurchaseÇEK
ga:localItemRevenueÇEK
ga:localTransactionRevenueÇEK
ga:localTransactionShippingÇEK
ga:localTransactionTaxÇEK
ga:marginÇEK
ga:metricXXÇEK
ga:pageDownloadTimeÇEK
ga:pageLoadSampleÇEK
ga:pageLoadTimeÇEK
ga:pageValueÇEK
ga:pageviewsÇEK
ga:percentSearchRefinementsÇEK
ga:redirectionTimeÇEK
ga:revenuePerItemÇEK
ga:revenuePerTransactionÇEK
ga:ROIÇEK
ga:RPCÇEK
ga:screenviewsÇEK
ga:searchDepthÇEK
ga:searchDurationÇEK
ga:searchGoalConversionRateAllÇEK
ga:searchGoalXXConversionRateÇEK
ga:searchRefinementsÇEK
ga:searchResultViewsÇEK
ga:searchUniquesÇEK
ga:serverConnectionTimeÇEK
ga:serverResponseTimeÇEK
ga:socialActivitiesÇEK
ga:socialInteractionsÇEK
ga:socialInteractionsPerSessionÇEK
ga:speedMetricsSampleÇEK
ga:timeOnScreenÇEK
ga:totalEventsÇEK
ga:totalValueÇEK
ga:transactionRevenueÇEK
ga:transactionsÇEK
ga:transactionShippingÇEK
ga:transactionTaxÇEK
ga:uniqueAppviewsÇEK
ga:uniqueEventsÇEK
ga:uniquePageviewsÇEK
ga:uniquePurchasesÇEK
ga:uniqueScreenviewsÇEK
ga:uniqueSocialInteractionsÇEK
ga:userTimingSampleÇEK
ga:userTimingValueÇEK
ga:adsenseExitsOTURUM
ga:avgTimeOnPageOTURUM
ga:avgSessionDurationOTURUM
ga:bouncesOTURUM
ga:entranceBounceRateOTURUM
ga:entranceRateOTURUM
ga:entrancesOTURUM
ga:eventsPerSessionWithEventOTURUM
ga:exitRateOTURUM
ga:exitsOTURUM
ga:goalConversionRateAllOTURUM
ga:goalValuePerSessionOTURUM
ga:goalXXConversionRateOTURUM
ga:organicSearchesOTURUM
ga:pageviewsPerSessionOTURUM
ga:percentSessionsWithSearchOTURUM
ga:screenviewsPerSessionOTURUM
ga:searchExitRateOTURUM
ga:searchExitsOTURUM
ga:searchSessionsOTURUM
ga:sessionDurationOTURUM
ga:transactionRevenuePerSessionOTURUM
ga:transactionsPerSessionOTURUM
ga:bounceRateOTURUM
ga:sessionsOTURUM
ga:sessionsWithEventOTURUM
ga:newSessionsKULLANICI
ga:percentNewSessionsKULLANICI
ga:usersKULLANICI