Sütunlar: Liste

Bir rapor türüne ait tüm sütunları listeler. Hemen deneyin veya bir örneği inceleyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/metadata/reportType/columns

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Gerekli parametreler
reportType string Rapor türü. İzin Verilen Değerler: ga. Buradaki ga, Temel Raporlama API'sine karşılık gelir.

İstek metni

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#columns",
 "etag": etag,
 "totalResults": integer,
 "attributeNames": [
  string
 ],
 "items": [
  metadata.columns Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
etag etag Koleksiyonun sembolü. Bu etiket, yanıtın değişip değişmediğini görmek için son yanıt etag ile karşılaştırılabilir.
totalResults integer Yanıtta döndürülen toplam sütun sayısı.
attributeNames[] list Sütunlar tarafından döndürülen özellik adlarının listesi.
items[] list Rapor türüne ilişkin sütunların listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığını kullanır

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

try {
 Columns results = getMetadata(analytics);
 // Success

} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 // Catch API specific errors.
 handleApiError(e);
} catch (IOException e) {
 // Catch general parsing network errors.
e.printStackTrace(); } /** * 2. Print out the Columns data * The components of the result can be printed out as follows: */ private static Columns getMetadata(Analytics analytics) throws IOException { String reportType = "ga"; return analytics.metadata() .columns() .list(reportType) .execute(); } private static void printMetadataReport(Columns results) { System.out.println("Metadata Response Report"); printReportInfo(results); printAttributes(results.getAttributeNames()); printColumns(results.getItems()); } private static void printReportInfo(Columns results) { System.out.println("## Metadata Report Info ##"); System.out.println("Kind: " + results.getKind()); System.out.println("Etag: " + results.getEtag()); System.out.println("Total Results: " + results.getTotalResults()); System.out.println(); } private static void printAttributes(List<String> attributeNames) { System.out.println("## Attribute Names ##"); for (String attribute : attributeNames) { System.out.println(attribute); } } private static void printColumns(List<Column> columns) { System.out.println("## Columns ##"); for (Column column : columns) { System.out.println(); System.out.println("Column ID: " + column.getId()); System.out.println("Kind: " + column.getKind()); Map<String, String> columnAttributes = column.getAttributes(); for (Map.Entry<String, String> attribute: columnAttributes.entrySet()) { System.out.println(attribute.getKey() + ": " + attribute.getValue()); } } }

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

try {

 $results = $analytics->metadata_columns->listMetadataColumns('ga');
 // Success

} catch (apiServiceException $e) {
 // Handle API service exceptions.
 $error = $e->getMessage();
}


/**
 * 2. Print out the Columns data
 * The components of the result can be printed out as follows:
 */

function printMetadataReport($results) {
 print '<h1>Metadata Report</h1>';
 printReportInfo($results);
 printAttributes($results);
 printColumns($results);
}


function printReportInfo(&$results) {
 $html = '<h2>Report Info</h2>';
 $html .= <<<HTML
<pre>
Kind         = {$results->getKind()}
Etag         = {$results->getEtag()}
Total Results     = {$results->getTotalResults()}
</pre>
HTML;
 print $html;
}


function printAttributes(&$results) {
 $html = '<h2>Attribute Names</h2><ul>';
 $attributes = $results->getAttributeNames();
 foreach ($attributes as $attribute) {
  $html .= '<li>'. $attribute . '</li>';
 }
 $html .= '</ul>';
 print $html;
}


function printColumns(&$results) {
 $columns = $results->getItems();
 if (count($columns) > 0) {
  $html = '<h2>Columns</h2>';
  foreach ($columns as $column) {
   $html .= '<h3>' . $column->getId() . '</h3>';
   $column_attributes = $column->getAttributes();
   foreach ($column_attributes as $name=>$value) {
    $html .= <<<HTML
<pre>
{$name}: {$value}
</pre>
HTML;
   }
  }
 } else {
  $html = '<p>No Results Found.</p>';
 }
 print $html;
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır

# 1. Execute a Metadata Request
# An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
# The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
# For example, the following code requests columns for the ga report type.

try:
 results = service.metadata().columns().list(reportType='ga').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print ('There was an error in constructing your query : %s' % error)

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('Arg, there was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error._get_reason()))

# 2. Print out the Columns data
# The components of the result can be printed out as follows:

def print_metadata_report(results):
 print 'Metadata Response Report'
 print_report_info(results)
 print_attributes(results.get('attributeNames'))
 print_columns(results)


def print_report_info(columns):
 print "Metadata Report Info"
 if columns:
  print 'Kind      = %s' % columns.get('kind')
  print 'Etag      = %s' % columns.get('etag')
  print 'Total Results = %s' % columns.get('totalResults')


def print_attributes(attributes):
 if attributes:
  print 'Attribute Names:'
  for attribute in attributes:
   print attribute

def print_columns(columns_data):
 if columns_data:
  print 'Columns:'

  columns = columns_data.get('items', [])

  for column in columns:
   print
   print '%15s = %35s' % ('Column ID', column.get('id'))
   print '%15s = %35s' % ('Kind', column.get('kind'))

   column_attributes = column.get('attributes', [])

   for name, value in column_attributes.iteritems():
    print '%15s = %35s' % (name, value)

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

function makeMetadataRequest() {
 var request = gapi.client.analytics.metadata.columns.list({
   'reportType': 'ga'
 });
 request.execute(renderMetadataReport);
}


/**
 * 2. Print out the Columns data
 * The components of the result can be printed out as follows:
 */

function renderMetadataReport(results) {
 var reportHtml = [];
 reportHtml.push(
   getReportInfo(results),
   getAttributes(results),
   getColumns(results));

 // Renders the results to a DIV element
 document.getElementById('DIV_ID').innerHTML = reportHtml.join('');
}


function getReportInfo(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  html.push('<h2>Report Info</h2>');
  html.push('<pre>Kind: ', results.kind, '</pre>');
  html.push('<pre>Etag: ', results.etag, '</pre>');
  html.push('<pre>Total Results: ', results.totalResults, '</pre>');
 }
 return html.join('');
}


function getAttributes(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  html.push('<h2>Attribute Names</h2><ul>');
  var attributes = results.attributeNames;

  for (var i = 0, attribute; attribute = attributes[i]; i++) {
   html.push('<li>', attribute, '</li>');
  }
  html.push('</ul>');
 }
 return html.join('');
}

function getColumns(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  var columns = results.items;
  html.push('<h2>Columns</h2>');

  for (var i = 0, column; column = columns[i]; i++) {
   html.push('<h3>', column.id, '</h3>');
   var attributes = column.attributes;
   for (attribute in attributes) {
    html.push('<pre><strong>', attribute, '</strong> : ',
         attributes[attribute], '</pre>');
   }
  }
 }
 return html.join('');
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız gezgini deneyin.