נתוני זמן אמת:

נדרשת הרשאה

מחזירה נתונים בזמן אמת עבור תצוגה מפורטת (פרופיל). כדאי לנסות עכשיו או לראות דוגמה.

שליחת בקשה

בקשת HTTP

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/realtime

פרמטרים

שם הפרמטר ערך תיאור
פרמטרים נדרשים
ids string מזהה טבלה ייחודי לאחזור נתונים ב-Analytics. מזהה הטבלה הוא בפורמט ga:XXXX, כאשר XXXX הוא מזהה התצוגה המפורטת (הפרופיל) ב-Analytics.
metrics string רשימה של מדדי Analytics המופרדים בפסיקים. למשל: 'rt:activeUsers'. יש לציין לפחות מדד אחד.
פרמטרים אופציונליים
dimensions string רשימה של מאפיינים בזמן אמת, מופרדים בפסיקים. למשל: 'rt:medium,rt:city'.
filters string רשימה של מסנני מאפיינים או מדדים, המופרדים באמצעות פסיקים, שיש להחיל על נתונים בזמן אמת.
max-results integer המספר המקסימלי של ערכים שיש לכלול בפיד הזה.
sort string רשימה של מאפיינים או מדדים המופרדים בפסיקים, שקובעים את סדר המיון של נתונים בזמן אמת.

הרשאה

לבקשה זו נדרשת הרשאה עם היקף הרשאות אחד לפחות (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף ההרשאות
https://www.googleapis.com/auth/analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

גוף הבקשה

אין לספק גוף בקשה בשיטה זו.

תשובה

אם הצלחת, השיטה הזו מחזירה משאב של נתוני 'זמן אמת' בגוף התגובה.

דוגמאות

הערה: דוגמאות הקוד הזמינות לשיטה זו לא מייצגות את כל שפות התכנות הנתמכות (רשימת השפות הנתמכות זמינה בדף של ספריות המשתמשים).

Java

משתמש בספריית הלקוחות של Java

/**
 * 1. Create and Execute a Real Time Report
 * An application can request real-time data by calling the get method on the Analytics service object.
 * The method requires an ids parameter which specifies from which view (profile) to retrieve data.
 * For example, the following code requests real-time data for view (profile) ID 56789.
 */

Get realtimeRequest = analytics.data().realtime()
  .get("ga:56789",
     "rt:activeUsers")
  .setDimensions("rt:medium");

try {
 RealtimeData realtimeData = realtimeRequest.execute();
 // Success.

} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 // Catch API specific errors.
 handleApiError(e);

} catch (IOException e) {
 // Catch general parsing network errors.
 e.printStackTrace();
}

/**
 * 2. Print out the Real-Time Data
 * The components of the report can be printed out as follows:
 */

private void printRealtimeReport(RealtimeData realtimeData) {
 System.out.println();
 System.out.println("Response:");
 System.out.println("ID:" + realtimeData.getId());
 System.out.println("realtimeData Kind: " + realtimeData.getKind());
 System.out.println();

 printQueryInfo(realtimeData.getQuery());
 printProfileInfo(realtimeData.getProfileInfo());
 printPaginationInfo(realtimeData);
 printDataTable(realtimeData);
}

private void printQueryInfo(Query query) {
 System.out.println("Query Info:");
 System.out.println("Ids: " + query.getIds());
 System.out.println("Metrics: " + query.getMetrics());
 System.out.println("Dimensions: " + query.getDimensions());
 System.out.println("Sort: " + query.getSort());
 System.out.println("Filters: " + query.getFilters());
 System.out.println("Max results: " + query.getMaxResults());
 System.out.println();
}

private void printProfileInfo(ProfileInfo profileInfo) {
 System.out.println("Info:");
 System.out.println("Account ID:" + profileInfo.getAccountId());
 System.out.println("Web Property ID:" + profileInfo.getWebPropertyId());
 System.out.println("Profile ID:" + profileInfo.getProfileId());
 System.out.println("Profile Name:" + profileInfo.getProfileName());
 System.out.println("Table Id:" + profileInfo.getTableId());
 System.out.println();
}
 
private void printPaginationInfo(RealtimeData realtimeData) {
 System.out.println("Pagination info:");
 System.out.println("Self link: " + realtimeData.getSelfLink());
 System.out.println("Total Results: " + realtimeData.getTotalResults());
 System.out.println();
}

private void printDataTable(RealtimeData realtimeData) {
 if (realtimeData.getTotalResults() > 0) {
  System.out.println("Data Table:");
  for (ColumnHeaders header : realtimeData.getColumnHeaders()) {
   System.out.format("%-32s", header.getName() + '(' + header.getDataType() + ')');
  }
  System.out.println();
  for (List<String> row : realtimeData.getRows()) {
   for (String element : row) {
    System.out.format("%-32s", element);
   }
   System.out.println();
  }
 } else {
  System.out.println("No data");
 }
}

PHP

משתמש בספריית הלקוחות של PHP

/**
 * 1.Create and Execute a Real Time Report
 * An application can request real-time data by calling the get method on the Analytics service object.
 * The method requires an ids parameter which specifies from which view (profile) to retrieve data.
 * For example, the following code requests real-time data for view (profile) ID 56789.
 */
$optParams = array(
  'dimensions' => 'rt:medium');

try {
 $results = $analytics->data_realtime->get(
   'ga:56789',
   'rt:activeUsers',
   $optParams);
 // Success. 
} catch (apiServiceException $e) {
 // Handle API service exceptions.
 $error = $e->getMessage();
}


/**
 * 2. Print out the Real-Time Data
 * The components of the report can be printed out as follows:
 */

function printRealtimeReport($results) {
 printReportInfo($results);
 printQueryInfo($results);
 printProfileInfo($results);
 printColumnHeaders($results);
 printDataTable($results);
 printTotalsForAllResults($results);
}

function printDataTable(&$results) {
 if (count($results->getRows()) > 0) {
  $table .= '<table>';

  // Print headers.
  $table .= '<tr>';

  foreach ($results->getColumnHeaders() as $header) {
   $table .= '<th>' . $header->name . '</th>';
  }
  $table .= '</tr>';

  // Print table rows.
  foreach ($results->getRows() as $row) {
   $table .= '<tr>';
    foreach ($row as $cell) {
     $table .= '<td>'
         . htmlspecialchars($cell, ENT_NOQUOTES)
         . '</td>';
    }
   $table .= '</tr>';
  }
  $table .= '</table>';

 } else {
  $table .= '<p>No Results Found.</p>';
 }
 print $table;
}

function printColumnHeaders(&$results) {
 $html = '';
 $headers = $results->getColumnHeaders();

 foreach ($headers as $header) {
  $html .= <<<HTML
<pre>
Column Name    = {$header->getName()}
Column Type    = {$header->getColumnType()}
Column Data Type = {$header->getDataType()}
</pre>
HTML;
 }
 print $html;
}

function printQueryInfo(&$results) {
 $query = $results->getQuery();
 $html = <<<HTML
<pre>
Ids     = {$query->getIds()}
Metrics   = {$query->getMetrics()}
Dimensions = {$query->getDimensions()}
Sort    = {$query->getSort()}
Filters   = {$query->getFilters()}
Max Results = {$query->getMax_results()}
</pre>
HTML;

 print $html;
}

function printProfileInfo(&$results) {
 $profileInfo = $results->getProfileInfo();

 $html = <<<HTML
<pre>
Account ID        = {$profileInfo->getAccountId()}
Web Property ID     = {$profileInfo->getWebPropertyId()}
Internal Web Property ID = {$profileInfo->getInternalWebPropertyId()}
Profile ID        = {$profileInfo->getProfileId()}
Profile Name       = {$profileInfo->getProfileName()}
Table ID         = {$profileInfo->getTableId()}
</pre>
HTML;

 print $html;
}

function printReportInfo(&$results) {
 $html = <<<HTML
 <pre>
Kind         = {$results->getKind()}
ID          = {$results->getId()}
Self Link       = {$results->getSelfLink()}
Total Results     = {$results->getTotalResults()}
</pre>
HTML;

 print $html;
}

function printTotalsForAllResults(&$results) {
 $totals = $results->getTotalsForAllResults();

 foreach ($totals as $metricName => $metricTotal) {
  $html .= "Metric Name = $metricName\n";
  $html .= "Metric Total = $metricTotal";
 }

 print $html;
}

Python

משתמש בספריית הלקוחות של Python

# 1. Create and Execute a Real Time Report
# An application can request real-time data by calling the get method on the Analytics service object.
# The method requires an ids parameter which specifies from which view (profile) to retrieve data.
# For example, the following code requests real-time data for view (profile) ID 56789.

try:
 service.data().realtime().get(
   ids='ga:56789',
   metrics='rt:activeUsers',
   dimensions='rt:medium').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print ('There was an error in constructing your query : %s' % error)

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('Arg, there was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error._get_reason()))


# 2. Print out the Real-Time Data
# The components of the report can be printed out as follows:

def print_realtime_report(results):
 print '**Real-Time Report Response**'	
 print_report_info(results)
 print_query_info(results.get('query'))
 print_profile_info(results.get('profileInfo'))
 print_column_headers(results.get('columnHeaders'))
 print_data_table(results)
 print_totals_for_all_results(results)

def print_data_table(results):
 print 'Data Table:'
 # Print headers.
 output = []
 for header in results.get('columnHeaders'):
  output.append('%30s' % header.get('name'))
 print ''.join(output)
 # Print rows.
 if results.get('rows', []):
  for row in results.get('rows'):
   output = []
   for cell in row:
    output.append('%30s' % cell)
   print ''.join(output)
 else:
  print 'No Results Found'

def print_column_headers(headers):
 print 'Column Headers:'
 for header in headers:
  print 'Column name      = %s' % header.get('name')
  print 'Column Type      = %s' % header.get('columnType')
  print 'Column Data Type   = %s' % header.get('dataType')

def print_query_info(query):
 if query:
  print 'Query Info:'
  print 'Ids          = %s' % query.get('ids')
  print 'Metrics:       = %s' % query.get('metrics')
  print 'Dimensions      = %s' % query.get('dimensions')
  print 'Sort         = %s' % query.get('sort')
  print 'Filters        = %s' % query.get('filters')
  print 'Max results      = %s' % query.get('max-results')

def print_profile_info(profile_info):
 if profile_info:
  print 'Profile Info:'
  print 'Account ID      = %s' % profile_info.get('accountId')
  print 'Web Property ID    = %s' % profile_info.get('webPropertyId')
  print 'Profile ID      = %s' % profile_info.get('profileId')
  print 'Profile Name     = %s' % profile_info.get('profileName')
  print 'Table Id       = %s' % profile_info.get('tableId')

def print_report_info(results):
 print 'Kind          = %s' % results.get('kind')
 print 'ID           = %s' % results.get('id')
 print 'Self Link        = %s' % results.get('selfLink')
 print 'Total Results      = %s' % results.get('totalResults')

def print_totals_for_all_results(results):
 totals = results.get('totalsForAllResults')
 for metric_name, metric_total in totals.iteritems():
  print 'Metric Name = %s' % metric_name
  print 'Metric Total = %s' % metric_total

רוצה לנסות?

כדי לקרוא לשיטה הזו על נתונים בזמן אמת ולראות את התגובה, אתם צריכים להשתמש ב-APIs Explorer. אפשר גם לנסות סייר עצמאי.