باینری Pixel 5a (5G) برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 9867b632080bef812d1c6ae03a9c93b0d4026cf5b8275feadfaf72bb8a1d1677
GPS، صدا، دوربین، حرکات، گرافیک، DRM، ویدئو، حسگرها کوالکام ارتباط دادن b8b9ddb899494c795d2c28a39ccf2cb87bbf6d967d708b82d5b07038e18f434e

باینری Pixel 6a برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 92a7f576a2257d3cc05232cb70ccc6d7912b74c92c6df42ed04e7b146e2da078

باینری Pixel 7 Pro برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن e7230f6d1b5e01751d37f6d108afe5cc32af6a8ddb8399d8282cc16ce77547ca

باینری Pixel Fold برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن e4fe9a478cb5b9db76fbbc45b4b79a46ef0d8024e3867b9d2c81133842e9a7cc

باینری Pixel 8 Pro برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 8c495440346c1a6f53b1369a0429e2796e1418559674abd63f6d40ce0be73000

باینری Pixel 7a برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 569e21c6fd40ebb7bace3ab8fa31b1091b639c57cae582a2486d8dec06237370

باینری Pixel 6 برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 5cfa200a22a6d8e66d8075086357be70a62c355dc25e84b29266ee1a04ec73fc

باینری Pixel 7 برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن e4e0e078c086717a004c0aca72b4990ff74d9c56432efd03df056cb290968b39

باینری Pixel 6 Pro برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 841e3ae258e52699fe74b45479ab53aff43884beb4b23f142cea6820d5979e51

باینری Pixel 8 برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن 858730ecb7a2007ed2611955ed4e5a4334027f8923a54ebbeedb4accee4a045a

باینری‌های تبلت Pixel برای Android (11269695)

جزء سخت افزاری شرکت دانلود SHA-256 Checksum
تصویر فروشنده گوگل ارتباط دادن e9d8e3416ac70dd92646dc41736b323af176d3f843bee0c04e947e0f8e0aef40