کتابخانه سرویس گیرنده API گزارش تجربه سوء استفاده برای دات نت

API Abusive Experience Report : داده‌های گزارش تجربه سوء استفاده را مشاهده می‌کند و فهرستی از سایت‌هایی را دریافت می‌کند که تعداد قابل توجهی از تجربه‌های سوءاستفاده‌کننده دارند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Abusive Experience Report با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AbusiveExperienceReport.v1 .