کتابخانه مشتری API URL صفحات موبایل شتاب (AMP) برای دات نت

Accelerated Mobile Pages (AMP) URL API : فهرستی از URLهای AMP (و URLهای حافظه پنهان AMP معادل) را برای یک لیست معین از URL(های) عمومی بازیابی می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع استفاده از Accelerated Mobile Pages (AMP) URL API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Acceleratedmobilepageurl.v1 .