Thư viện ứng dụng API Báo cáo trải nghiệm quảng cáo cho .NET

API Báo cáo trải nghiệm quảng cáo: Xem dữ liệu Báo cáo trải nghiệm quảng cáo và nhận danh sách các trang web có nhiều quảng cáo gây khó chịu.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Báo cáo trải nghiệm quảng cáo bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AdExperienceReport.v1.