Admin SDK API Client Library برای دات نت

Admin SDK API : Admin SDK به مدیران دامنه های سازمانی امکان می دهد منابعی مانند کاربر، گروه ها و غیره را مشاهده و مدیریت کنند. همچنین گزارش های ممیزی و استفاده از دامنه را ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Admin SDK API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Admin.DataTransfer.datatransfer_v1 .