AdSense Management API Client Library برای دات نت

API مدیریت AdSense : API مدیریت AdSense به ناشران اجازه می دهد به موجودی خود دسترسی داشته باشند و گزارش های درآمد و عملکرد را اجرا کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با AdSense Management API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Adsense.v2 .