Google Workspace Alert Center API Client Library برای دات نت

Google Workspace Alert Center API : هشدارها را در مورد مسائلی که دامنه شما را تحت تأثیر قرار می دهند مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Google Workspace Alert Center API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AlertCenter.v1beta1 .