Google Analytics Data API Client Library برای دات نت

Google Analytics Data API : به داده های گزارش در Google Analytics دسترسی دارد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Analytics Data API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AnalyticsData.v1beta .