Analytics Reporting API Client Library برای دات نت

Analytics Reporting API : به داده های گزارش Analytics دسترسی دارد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Analytics Reporting API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AnalyticsReporting.v4 .