Android Device Provisioning Partner API Client Library برای دات نت

Android Device Provisioning Partner API : ثبت نام بدون لمس Android را برای فروشندگان دستگاه، مشتریان و EMM ها به صورت خودکار انجام می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Android Device Provisioning Partner API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AndroidProvisioningPartner.v1 .