Google Play EMM API Client Library برای دات نت

Google Play EMM API : استقرار برنامه‌ها را در دستگاه‌های Android Enterprise مدیریت می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Play EMM API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AndroidEnterprise.v1 .