Android Management API Client Library برای دات نت

Android Management API : Android Management API مدیریت سازمانی از راه دور دستگاه‌ها و برنامه‌های Android را فراهم می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Android Management API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AndroidManagement.v1 .