Google Play Android Developer API Client Library برای دات نت

Google Play Android Developer API : به توسعه دهندگان برنامه Android اجازه می دهد به حساب های Google Play خود دسترسی داشته باشند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Google Play Android Developer API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AndroidPublisher.v3 .