API Keys API Client Library برای دات نت

API Keys API : کلیدهای API مرتبط با پروژه های توسعه دهنده را مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با API Keys API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.ApiKeysService.v2 .