Area120 Tables API Client Library برای دات نت

Area120 Tables API :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Area120 Tables API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Area120Tables.v1alpha1 .