Assured Workloads API Client Library برای دات نت

Assured Workloads API :

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Assured Workloads API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Assuredworkloads.v1 .