Authorized Buyers Marketplace API Client Library برای دات نت

Authorized Buyers Marketplace API : API Authorized Buyers Marketplace به خریداران اجازه می دهد تا به صورت برنامه ریزی شده موجودی را کشف کنند. پیشنهاد، بازیابی و مذاکره با ناشران.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با Authorized Buyers Marketplace API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.AuthorizedBuyersMarketplace.v1 .