Bare Metal Solution API Client Library برای دات نت

Bare Metal Solution API : راه هایی برای مدیریت سخت افزار Bare Metal Solution نصب شده در یک برنامه افزودنی منطقه ای واقع در نزدیکی مرکز داده Google Cloud ارائه می دهد.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Bare Metal Solution API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Baremetalsolution.v1alpha1 .