Bare Metal Solution API Client Library برای دات نت

Bare Metal Solution API : Bare Metal Solution سخت افزاری را برای اجرای بارهای کاری تخصصی با تأخیر کم در Google Cloud فراهم می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Bare Metal Solution API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Baremetalsolution.v2 .