BigQuery Reservation API Client Library برای دات نت

BigQuery Reservation API : سرویسی برای اصلاح رزروهای BigQuery با نرخ ثابت.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع به کار با BigQuery Reservation API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.BigQueryReservation.v1 .