کتابخانه مشتری Cloud Billing Budget API برای دات نت

Cloud Billing Budget API : Cloud Billing Budget API بودجه‌های Cloud Billing را ذخیره می‌کند، که یک برنامه بودجه را تعریف می‌کند و قوانینی که باید به عنوان هزینه اجرا شوند، در مقابل آن طرح ردیابی می‌شوند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Billing Budget API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudBillingBudget.v1 .