کتابخانه مشتری API مجوز باینری برای دات نت

API مجوز دودویی : رابط مدیریتی برای مجوز باینری، سرویسی که اعتبار و کنترل استقرار مبتنی بر سیاست را برای تصاویر مستقر در Google Kubernetes Engine (GKE)، Anthos Service Mesh، Anthos Cluster و Cloud Run ارائه می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع با API مجوز باینری با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.BinaryAuthorization.v1beta1 .