Google Calendar API Client Library برای دات نت

Google Calendar API : Google Calendar API به شما امکان می دهد تقویم ها و رویدادهای خود را مدیریت کنید.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Google Calendar API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Calendar.v3 .