.NET 版 Chrome Management API 客户端库

Chrome Management API:Chrome Management API 是一套服务,可供 Chrome 管理员查看、管理和获取关于其 Chrome 操作系统和 Chrome 浏览器设备的数据分析。

本页内容介绍了如何通过使用 .NET 版 Google API 客户端库开始使用 Chrome Management API。如需了解详情,请参阅以下文档:

下载库

安装 NuGet 软件包:Google.Apis.ChromeManagement.v1