.NET 版 Cloud Asset API 客户端库

Cloud Asset API:Cloud Asset API 用于管理云资源的历史记录和目录。

本页面介绍了如何通过使用 .NET 版 Google API 客户端库开始使用 Cloud Asset API。如需了解详情,请参阅以下文档:

下载库

安装 NuGet 软件包:Google.Apis.CloudAsset.v1p1beta1