Cloud Billing API Client Library برای دات نت

Cloud Billing API : به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد صورت‌حساب پروژه‌های Google Cloud Platform خود را به صورت برنامه‌ریزی مدیریت کنند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Billing API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Cloudbilling.v1 .