Cloud Channel API Client Library برای دات نت

Cloud Channel API : Cloud Channel API شرکای Google Cloud را قادر می‌سازد تا یک پلتفرم فروش مجدد واحد و APIها را در تمام Google Cloud از جمله GCP، Workspace، Maps و Chrome داشته باشند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Channel API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Cloudchannel.v1 .