خطا در گزارش کتابخانه سرویس گیرنده API برای دات نت

API گزارش خطا : خطاهای مشابه را از سرویس‌ها و برنامه‌های ابری گروه‌بندی و شمارش می‌کند، خطاهای جدید را گزارش می‌کند و امکان دسترسی به گروه‌های خطا و خطاهای مرتبط با آنها را فراهم می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Error Reporting API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.Clouderrorreporting.v1beta1 .