Cloud Functions API Client Library برای دات نت

Cloud Functions API : عملکردهای سبک وزن ارائه شده توسط کاربر را که در پاسخ به رویدادها اجرا می شوند، مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Functions API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudFunctions.v2alpha .