Cloud Identity API Client Library برای دات نت

Cloud Identity API : API برای تهیه و مدیریت منابع هویت.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Identity API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudIdentity.v1beta1 .