Cloud IoT API Client Library برای دات نت

Cloud IoT API : دستگاه‌های IoT (اینترنت اشیا) را که به پلتفرم Google Cloud متصل می‌شوند را ثبت و مدیریت می‌کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud IoT API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudIot.v1 .