Cloud Scheduler API Client Library برای دات نت

Cloud Scheduler API : کارهایی را که بر اساس یک برنامه منظم تکرار شونده ایجاد و مدیریت می کند.

این صفحه حاوی اطلاعاتی درباره شروع کار با Cloud Scheduler API با استفاده از Google API Client Library برای دات نت است. برای اطلاعات بیشتر به مستندات زیر مراجعه کنید:

در حال دانلود کتابخانه

بسته NuGet را نصب کنید: Google.Apis.CloudScheduler.v1 .